News

Akustikeksperter udvikler nye standarder for bygningsakustiske målinger

Bygningsakustik standardiseringsråd FORCE Technology

Standardisering af bygningsakustiske måle- og vurderingsmetoder er en vigtig forudsætning for dokumentation af bygningsdeles akustiske ydeevne eller bygningers lydforhold. Kun med fælles europæiske eller internationale metoder kan byggevareproducenterne deklarere eller CE-mærke deres produkters egenskaber til brug for international markedsføring.

Af Dan Hoffmeyer

DELTA Akustik (en del af FORCE Technology) deltager aktivt i standardiseringsarbejdet omkring bygningsakustik. I mere end 30 år har vi bidraget til standardiseringen på det bygningsakustiske område som medlemmer af Dansk Standards standardiseringsudvalg S-115 ”Akustik”. Aktuelt fungerer seniorspecialist Dan Hoffmeyer fra DELTA Akustik som initiativtager i gruppen for bygningsakustik og udarbejder oplæg til indstillinger og kommentarer til nye standarder for dette fagområde.

Medlemskabet af det danske standardiseringsudvalg S-115 giver DELTA Akustik mulighed for at deltage i de internationale (ISO) og europæiske (CEN) standardiseringsorganisationers arbejde med standarder indenfor akustik.

Bygningsakustiske laboratoriemålinger af bygningsdele

Som udbyder af laboratoriemålinger af eksempelvis lydisolation for vinduer, døre og vægge, trinlyddæmpning for gulve og lydabsorption for lofter er det afgørende for DELTA Akustik at være opdateret med den seneste viden og udvikling. DELTA Akustik deltager derfor i arbejdet omkring laboratoriemåling af lydisolation og i flere arbejdsgrupper, der er i gang med opdateringer med hensyn til måling og vurdering af lydabsorption, herunder en omfattende revision af standarden for laboratoriemåling af lydabsorption i et lydhårdt målerum, en revision af standarden for vurdering og vægtning af lydabsorption og en ny standard for måling og vurdering af kontorskærme og møblers lydabsorption mv.

Foto. Bygningsakustisk standardisering er en vigtig forudsætning for DELTA Akustiks målinger af bygningsdele fx i de bygningsakustiske laboratoriefaciliteter på DTU.

Nye metoder for måling af lydisolation i bygninger

Arbejdet med nye målemetoder for lydisolation i bygninger er stort set afsluttet, og standarderne udgivet som DS/EN ISO 16283-serien. I forhold til de tidligere målemetoder er den væsentligste ændring, at der kan benyttes håndholdte mikrofoner; dog er mikrofoner på stativ fortsat reference ved tvister. Herudover er der specielle anvisninger for målinger i små rum i det udvidede frekvensområde under 100 Hz.

DELTA Akustik udfører over hele landet kontrolmålinger af bygningers lydforhold i henhold til de nyeste gældende standarder på området.

Ny udgave af SBi-anvisning 217 om bygningsakustiske målinger

Som opfølgning til de nye standarder i DS/EN ISO 16283-serien for målinger af lydisolation i bygninger har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, i februar 2017 udgivet en ajourført udgave af SBi-anvisning 217 om udførelse af bygningsakustiske målinger. Anvisningen, der er udarbejdet af seniorforsker Birgit Rasmussen (SBi), seniorspecialist Dan Hoffmeyer (DELTA) og seniorspecialist Henrik S. Olesen (DELTA), definerer og beskriver, som supplement til de gældende standarder, udførelse af bygningsakustiske målinger i relation til Bygningsreglement 2015. Med bygningsakustiske målinger er det muligt at sætte tal på lydkvaliteten i en bygning.

Anvisningen giver et ensartet grundlag for udførelse af bygningsakustiske målinger og kan fx anvendes, når der i byggetilladelsen stilles krav om kontrolmålinger som dokumentation for, at bygningsreglementets krav til lydforhold er opfyldt. Udover måling af lydisolation, omfatter anvisningen måling af efterklangstid og måling af støj fra installationer samt måling og beregning af trafikstøj fra veje og jernbaner.

Plenarmøder i København

I midten af maj 2017 holder den internationale standardiseringsorganisation ISO’s tekniske komité TC 43 ”Acoustics” møder i København med Dansk Standard som vært. Til møderne forventes mere end 150 eksperter at deltage i arbejdsgruppemøder og plenarmøder. Møderne omfatter også underkomiteen SC 2 ”Building acoustics”, hvor akustikeksperter fra både videninstitutioner og byggevarefabrikanter mødes for at træffe beslutninger om fremtidens bygningsakustiske standarder, hvad enten de fortsat anses for fyldestgørende, kræver at blive revideret under indtryk af udviklingen på området eller er et udtryk for nye behov for standardisering af målinger og vurderinger. DELTA Akustik deltager i disse møder for at sikre dansk indflydelse på fremtidens standarder, styrke de internationale kontakter og sikre den nyeste viden om bygningsakustiske målinger mv.

Mere info

For spørgsmål og yderligere information om bygningsakustik og DELTA’s standardiseringsarbejde indenfor akustik kontakt Dan Hoffmeyer, seniorkonsulent, Akustik, DELTA, dh@delta.dk, tlf. +45 72 19 40 00.

Læs mere


ENGLISH VERSION


Bygningsakustik standardiseringsråd FORCE Technology

Acoustics experts develop new standards for building acoustic measurements

The standardisation of the measurement and rating methods used in building acoustics is an important prerequisite for the documentation of the acoustic performance of building elements or the acoustics of a building. Only through joint European or international methods can building materials manufacturers declare or CE-mark their products’ properties for use in international marketing.

By Dan Hoffmeyer

DELTA Acoustics – a part of FORCE Technology, is active in the work to standardise building acoustics. For more than 30 years, we have participated in the standardisation work as members of Danish Standards’ standardisation committee S-115 “Acoustics”. Senior specialist Dan Hoffmeyer from DELTA Acoustics currently acts as initiative taker in the group for building acoustics and draws up proposals for voting and comments regarding new standards in this specialist area.

Its membership in the Danish Standards standardisation committee S-115 gives DELTA Acoustics the opportunity to take part in the work with standards in acoustics carried out by both the international (ISO) and European (CEN) standardisation organisations.

Building acoustic laboratory measurements of building elements

As a provider of laboratory measurements – e.g. for sound insulation of windows, doors, and walls, improvement of impact sound insulation of floors, and sound absorption for ceilings – it is crucial for DELTA Acoustics to be up-to-date with the latest knowledge and developments. Therefore, DELTA Acoustics is active in the work with laboratory measurements of sound insulation and on several working groups involved in updates as regards the measurement and rating of sound absorption. This work includes a comprehensive revision of the standard for laboratory measurements of sound absorption in a reverberation room, a revision of the standard for rating of sound absorption, and a new standard for rating of sound absorption of office screens and furniture.

Photo: Standards for building acoustics are important for DELTA Acoustic’s measurements of building elements e.g. in the building acoustic laboratory facilities at DTU.

New methods for measurement of sound insulation in buildings

The work with new measurement methods for sound insulation in buildings has largely been concluded, and the standards published as the DS/EN ISO 16283 series. In comparison with previous methods of measurement, the most important change is that hand-held microphones can now be used; microphones on a tripod are still used as reference in disputes, however. Furthermore, there are special guidelines for measurements in small rooms in the expanded frequency area below 100 Hz.

DELTA Acoustics carries out measurements of acoustics in buildings throughout Denmark, in accordance with the latest applicable standards in the area.

New edition of SBi Guideline 217 on building acoustic measurements

In February 2017, the Danish Building Research Institute (SBi), Aalborg University published an updated edition of the SBi Guideline 217 on building acoustic measurements (in Danish) as a follow-up to the new standards in the DS/EN ISO 16283 series for measurement of sound insulation in buildings. The guideline, which has been drawn up by Senior Researcher Birgit Rasmussen (SBi), Senior Specialist Dan Hoffmeyer (DELTA) and Senior Specialist Henrik S. Olesen (DELTA), defines and describes, as a supplement to the current standards, the execution of building acoustic measurements in relation to the Danish Building Regulations 2015. Building acoustic measurements make it possible to quantify the acoustic indoor climate.

The guideline provides a uniform basis for the execution of building acoustic measurements and can be used (for example) when a building permit requires measurements as documentation that the building regulations’ acoustic requirements have been met. In addition to measurements of sound insulation, the guideline also covers the measurement of reverberation time and noise from installations, as well as the measurement and calculation of traffic noise from roads and railway lines.

Plenary meetings in Copenhagen

In mid May 2017, the international standardisation organisation ISO’s technical committee TC 43 “Acoustics” will meet in Copenhagen with Danish Standards as hosts. At this meeting, more than 150 experts are expected to take part in working group meetings and plenaries. The meetings also cover the subcommittee SC 2 “Building Acoustics”, where acoustics experts from both knowledge institutes and building materials manufacturers meet to decide on future building acoustic standards, regardless of whether they continue to be considered as sufficient, require revision in light of developments in the area, or are an expression of new needs for the standardisation of measurements and rating. DELTA Acoustics is participating in these meetings to ensure Danish influence in future standards, to strengthen its international contacts, and to secure the latest expertise on building acoustic measurements.

More information

If you have questions or need further information about building acoustics and DELTA’s standardisation work in acoustics, please contact Dan Hoffmeyer, Senior Specialist, Acoustics, DELTA (dh@delta.dk, tel. +45 72 19 40 00).

Read more

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!