News

DELTA kontrollerede metrobyggeriets støjmålinger

 

I juli 2014 kom den såkaldte ’nabopakke’ i forbindelse med byggeriet af den kommende Cityring i København. Den betyder, at beboere lige siden har været berettigede til erstatning, når støjen fra metrobyggepladserne overstiger grænseværdierne, der er gældende omkring de enkelte byggepladser om aftenen og om natten.

Af Lasse Skytt

Som følge af ’nabopakken’ blev DELTA af Transportministeriet og bygherren Metroselskabet udpeget til at inspicere og undersøge de automatiske støjmålinger, som entreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT) løbende foretager ved hver af de 20 byggepladser. Målinger, der automatisk genererer resultater hvert minut døgnet rundt.

Seniorspecialist hos DELTA, Claus Backalarz, stod i spidsen for undersøgelsen, som skulle sikre, at støjmålingerne fungerer efter hensigten, og at naboerne dermed modtager den korrekte kompensation.

”For at kontrollere støjmålingerne tog vi derfor rundt på samtlige byggepladser sammen med repræsentanter fra de øvrige parter,” forklarer han om besøgene, der fandt sted over to dage i maj og juni 2014.

Video, foto og besøg hos entreprenøren

Ved hjælp af kameraer monteret på kulfiberstænger foretog DELTA en række filmoptagelser af byggepladserne fra alle lydmålerplaceringerne. Endvidere blev der taget billeder af lydmålerne og af byggepladserne, ligesom der for hver lydmåler blev taget noter om højde over terræn, monteringsprincip og eventuelt specielle forhold.

”Vi besøgte også entreprenøren CMT for at se, hvordan de behandler de data, der kommer ind fra målingerne. Vi undersøgte, om de var korrekte ved at lave vores egne målinger, som vi så kunne sammenligne med deres,” uddyber Claus Backalarz.

Endelig viste CMT også DELTA’s specialister en række tekniske detaljer for udvalgte dele af måleudstyret, heriblandt kabelføring, dataopsamler og strømforsyning.

”Alt i alt indsamlede vi en masse oplysninger til vores undersøgelse, som kunne danne grundlag for de efterfølgende anbefalinger,” siger DELTA’s seniorspecialist.

Borgermøde med forslag og spørgsmål

Senere i juni 2014 afholdt Transportministeriet et borgermøde i København, hvor ca. 20 naboer deltog. Også DELTA var til stede ved mødet som en uafhængig part, der kunne besvare spørgsmål og kommentere forslag fra de fremmødte.

Spørgsmålene og forslagene var både af teknisk og fysiologisk karakter – eksempelvis et forslag om at gemme lydfiler for at dokumentere årsager til særlig kraftig støj, samt et spørgsmål om støjens eventuelle skadevirkninger på kroppen over længere tid.

Claus Backalarz forklarer om borgermødet:

”En del borgere interesserer sig naturligvis for støjen og deres potentielle erstatningsmuligheder som følge af ’nabopakken’. I forhold til det har vi i DELTA så kunnet agere som et slags neutralt mellemled, som både Metroselskabet og borgerne har kunnet stole på i processen,” siger han.

Ikke nødvendigt med større justeringer

Resultaterne af DELTA’s undersøgelse af støjmålingerne ved metrobyggepladserne viste, at CMT’s målesystem overordnet giver et retvisende billede af støjen. DELTA kunne således konkludere, at det ikke har været nødvendigt med større justeringer.

Dog pegede undersøgelsen på, at placeringen af lydmålerne kunne forbedres ved bl.a. at justere de enkelte mikrofoners afstande til reflekterede flader og ved at opsætte ekstra lydmålere ved nogle af byggepladserne.

”Da nogle af mikrofonerne var placeret uhensigtsmæssigt, har vores anbefaling så været, at det skulle rettes. Eksempelvis ved at der altid er mindst én lydmåler, der måler på den mest støjbelastede facade,” uddyber Claus Backalarz.

Anbefalede nye kontrolprocedurer

Endvidere lød DELTA’s anbefalinger på, at der skulle indføres nye kontrolprocedurer. På den måde ville man nemlig kunne sikre, at systemet løbende bliver kontrolleret, samt at efterbehandlingen af data altid forløber korrekt.

”Desuden anbefalede vi, at der indførtes logbøger over målepositionernes historik, herunder en entydig identifikation af lydmålernes placeringer og registreringer af udfald som følge af tekniske problemer,” fremhæver Claus Backalarz.

Efterfølgende har han i forbindelse med en besigtigelse af nogle af metrobyggepladserne i andet øjemed kunnet konstatere, at i hvert fald nogle af DELTA’s anbefalinger er blevet fulgt, og at de små justeringer ser ud til at være blevet foretaget.

Transportministeriet har stillet i udsigt, at DELTA skal foretage en ny og overordnet kontrol af støjmålingerne i løbet af 2015, men dette er ikke endeligt bekræftet.

Mere information

For mere information kontakt Claus Backalarz, Seniorspecialist, Noise & Vibration, tlf.: + 45 72 19 46 00,cb@delta.dk.


ENGLISH VERSION

DELTA controlled the measuring of noise at Metro construction sites

In July 2014, a new political agreement concerning the building of the Metro expansion in Copenhagen was made. It meant that residents living close to the construction sites now would have the right to compensation if the noise from the sites exceeds the limit values.

By Lasse Skytt

As a result of the political agreement, the Ministry of Transport and the building owner Metroselskabet appointed DELTA to inspect and investigate the automatic measuring of noise that the developers, Copenhagen Metro Team (CMT), are responsible for at each of the 20 different construction sites.

DELTA’s Senior Specialist Claus Backalarz led the investigation which, overall, was made to secure that the measuring of noise was working as intended and so that the neighbours thus get the correct compensation.

“In order to control the measuring of the noise, we visited all the construction sites,” he explains about the investigation process which took place over two days in May and June 2014.

Collecting information

DELTA made video recording and took photos of the construction sites as well as of the positions of the sound equipment. Moreover, notes were taken about the equipment’s specific height, installation procedure and other potential factors.

“We also visited CMT to see how they are handling the data that they receive from the measuring. We considered whether the measuring was correct by doing our own measuring which we then could compare with their results,” Claus Backalarz elaborates.

Finally, CMT showed DELTA’s investigators some technical details for parts of the measuring equipment, including cable connection, data receivers and power supply.

“All in all, we collected a lot of information for our investigation which formed the basis for the subsequent recommendations,” DELTA’s Senior Specialist says.

Public meeting with questions and suggestions

Later in June 2014, the Ministry of Transport arranged a public meeting in Copenhagen where approximately 20 local neighbors participated. DELTA was also present at the meeting as an independent authority who was able to answer questions and comment on suggestions from the participants.

The questions and suggestions were both about technical and physiological issues – for instance, one suggested the possibility of saving the sound files in order to prove heavy noise incidents, and another question focused on the noise’s potential longtime damaging effect on the body.

Claus Backalarz explains about the public meeting:

“Naturally, many residents are concerned about the noise and their possible compensations. In this regard, DELTA played a neutral role in a way so both the residents and the Metroselskabet had a third part that they could trust in the process,” he says.

Larger adjustments not necessary

The results of DELTA’s investigation of the measuring of noise at the Metro construction sites showed that CMT’s measuring system generally gives an accurate representation of the noise. Therefore, DELTA could conclude that larger adjustments were not necessary.

However, the investigation also showed that the placement of the sound equipment could be improved by adjusting the microphones along with installing extra sound equipment at some of the sites.

“Because some of the microphones could have been placed in better ways, our recommendation was that this had to be adjusted. For example in a way so there is always at least one sound monitor measuring the most noise affected facade,” Claus Backalarz explains.

Recommending new control procedures

Furthermore, DELTA’s recommendation was for the construction sites to introduce new control procedures. This can secure that the system is continuously controlled and that the handling of data is made correctly.

“Additionally, we recommended them to take detailed notes about the history of the measuring positions, including a proper identification of the placement of the sound equipment and registration of technical problems,” Claus Backalarz underlines.

Afterwards, he has had the chance to revisit some of the construction sites. This showed him that at any rate some of the recommendations have been followed and that adjustments have been made.

It is expected that the Ministry of Transport will ask DELTA to make a new investigation of the noise during 2015, however, this has not yet been confirmed.

More information

For further information please contact Claus Backalarz, Senior Specialist, Noise & Vibration, tel: + 45 72 19 46 00,cb@delta.dk.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!