News

DELTA-projekt sætter fokus på støj, støjgener og helbred

DELTA-projekt sætter fokus på støj, støjgener og helbred

Støj er et nationalt, globalt og ret alvorligt problem. Mange mennesker lider under støjgener hjemme og på arbejdet. For meget støj går ud over trivslen. Støjgener kan medføre stresssymptomer, der igen kan være ødelæggende for helbredet – og på sigt kan det medføre for tidlig død.

Af Per Finne

I Danmark skønnes 723.000 boliger ifølge Miljøstyrelsen at være udsat for vejstøj over de vejledende grænseværdier. Men selv ved støjniveauer svarende til de vejledende grænseværdier vil ca. 10 % af befolkningen føle sig stærkt generet. Ydermere indikerer den seneste forskning, at flere hundrede mennesker dør før tiden – afledt af gener og helbredsmæssige forringelser på grund af trafikstøj.

Med den voksende trafik og udbygning af infrastruktur er der behov for at øge fokus på de støjgene- og helbredsmæssige effekter for mennesker.

Andre former for støj
Men det er ikke kun vejstøj, der er synderen. Mange mennesker er generet af støj fra andre kilder. Det kan være jernbaner, industrier og det kan være støj fra naboer, værtshuse, gadefester osv. For eksempel er den nationale planlægning af vindmøller praktisk taget gået i stå på grund af frygten for den helbredsmæssige virkning af vindmøllestøj.

Der mangler initiativer, der fokuserer på at omsætte den nyeste viden om de helbredsmæssige effekter af støj til planlægning og udvikling af nye produkter.

Kunderne er med
I et treårigt projekt frem til 2018 sætter DELTA fokus på de gene- og helbredsmæssige virkninger af støjen. Projektet skal ende op med en vifte af videnbaserede serviceydelser, som skal være til rådighed for danske virksomheder og myndigheder – og de skal selv medvirke til at prioritere og definere ydelserne. Det er en del af GTS-institutternes primære virke. Mange af de primære interessenter vil blive involveret og taget med på råd i projektets udvikling.

Det skal vi lave frem til udgangen af 2018
Træerne vokser jo sjældent ind i himlen. Projektet er begrænset og berammet til ca. tre mandår – ét pr. år fra 2016 til 2018.

De tre overordnede formål er at:

 • indsamle og strukturere den eksisterende internationale og danske viden om støj, støjgener og helbred
 • omdanne og anvende denne viden til udvikling af services til gavn for danske virksomheder og myndigheder
 • formidle den opnåede viden til virksomheder, myndigheder og borgere med interesse for de helbredsmæssige virkninger af støjpåvirkning.

Forskellige støjkilder er med
Støjgener optræder i mange forklædninger, men i dette projekt fokuseres på nogle af de væsentligste:

 • støj fra trafik, dvs. veje, jernbaner og fly
 • støj fra industri
 • støj i lokaler til undervisning og fremstilling, i kontorer og hjemme i boligen
 • støj fra energiproducerende anlæg – primært vindmøller.

Hvor kan du høre mere?
DELTA vil løbende annoncere om formidlingen af resultaterne. Allerede nu kan du se vores 4 indlæg (på engelsk) fra Internoise i Hamborg i august 2016

Road noise auralisations for planning new roads Internoise 2016

Open windows with better sound insulation Internoise 2016

Noise annoyance form urban roads and motorways Internoise 2016

Big noise data for wind turbines Internoise 2016

Men vi vil også deltage i borgermøder, på gå-hjem-møder og på danske og internationale konferencer, messer og fagdage.

Allerede nu kan du tilmelde dig et gå-hjem-møde den 30. november 2016

Den opnåede viden vil bl.a. blive gjort tilgængelig på DELTA Akustik’s hjemmeside.

Har du noget på sinde?
Har du ønsker om at høre mere om projektet – eventuelt medvirke – hører vi gerne fra dig. Kontakt de to projektledere Per Finne (pfi@delta.dk) og Torben Holm Pedersen (thp@delta.dk) – måske kan vi bruge dine meninger og hjælp.

Mød os her.


ENGLISH VERSION


agenda-10-stoegener700x300

DELTA project focuses on noise, noise annoyance, and health

Noise is a serious national and global problem. Many people suffer from noise annoyance in their homes and at work. Too much noise negatively affects well-being. Noise annoyance can lead to symptoms of stress, which can cause ill-health – and in the long term, can lead to early death.

By Per Finne

Many Danes are affected by noise annoyance from traffic
It is estimated that around 723.000 dwellings in Denmark are exposed to road traffic noise that exceeds the guideline limits set by the Danish Environmental Protection Agency. Even at nose levels which corresponds to the noise limits, approx. 10 % of the population will feel highly annoyed, so many people are affected. Furthermore, the latest research indicates that several hundred people die prematurely because of the discomfort and weakened health caused by noise annoyance from traffic.

With the growing traffic and development of infrastructure, there is a need to increase focus on noise exposure and its effects on people’s health.

Other forms of noise
But it is not only road traffic noise that is the problem. Many people are annoyed by noise from other sources. For example, noise from railway lines, industries, noise from neighbours, pubs or street parties. In fact, the national planning of wind turbines has practically come to a standstill because of the fear of the health effects from wind turbine noise.

There is a lack of initiatives focussing on how to use the latest knowledge about health effects of noise in the overall planning and in development of new products.

The customers are included
In a three year-project that will last until 2018, DELTA is focussing on the annoyance from noise and the health-related effects of noise. The project will result in a range of knowledge-based services, which shall be available to Danish companies and authorities – and these companies and authorities shall help to prioritise and define the services. It is a part of the GTS institutes’ work. Many of the primary stakeholders will be involved and their inputs are welcomed during the project.

What we will do until the end of 2018
The project is limited and scheduled for approximately three man-years – one man per year from 2016 to 2018.

The three main goals are:

 • Gather and structure the existing international and Danish knowledge about noise, noise annoyance and health effects.
 • Transform and exploit this knowledge for the development of services for the benefit of Danish companies and authorities.
 • Communicate the collected knowledge among companies, authorities, citizens and stakeholders who have an interest in the health-related effects of noise.

Different sources of noise are included
Noise annoyance comes from many sources but in this project, we focus on some of the most significant ones:

 • Traffic noise, i.e. from roads, railways and aircrafts
 • Noise from industry
 • Noise in classrooms and in production rooms, in offices and in homes
 • Noise from energy producing units – primarily wind turbines.

Where to learn more?
DELTA will publish the results on an ongoing basis. Right now, you can see our 4 presentation in English from the Inter-Noise meeting in Hamburg, held in August 2016

Road noise auralisations for planning new roads Internoise 2016

Open windows with better sound insulation Internoise 2016

Noise annoyance form urban roads and motorways Internoise 2016

Big noise data for wind turbines Internoise 2016

But we will also participate in public meetings, at after-work meetings, and at Danish and international conferences, trade fairs and specialist meetings.

Already today, you can register for the after-work meeting on 30 November 2016 (in Danish).

Soon, there will be a webpage available to communicate the findings on DELTA’s acoustics website (in Danish).

Do you have something on your mind?
If you want to learn more about the project – and even want to participate – we would love to hear from you. Contact the project managers Per Finne (pfi@delta.dk) and Torben Holm Pedersen (thp@delta.dk).

Meet us here (in Danish).

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!