News

Hvordan lyder motorvejen?

Når der planlægges og anlægges nye veje, skal der forinden gennemføres en VVM-undersøgelse. Her udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen indgår i den offentlige høring og anvendes som beslutningsgrundlag for realisering af projektet. Støj er et tema, der ofte fylder meget i debatten ved nye vejprojekter. Der er et stort behov for at forklare naboer og andre interessenter, hvordan projektet vil påvirke omgivelserne. Denne artikel beskriver anvendelsen af lytteeksempler på borgermøder som hjælp til forklaring af støjens betydning.

Af Per Finne, DELTA – a part of FORCE Technology, og Jakob Fryd, Vejdirektoratet

I dag er det mest almindeligt at forklare de støjmæssige konsekvenser af et projekt ved at beregne støjen i omgivelserne og illustrere påvirkningen ved hjælp af støj­kort. Støjkortene ledsages af prosatekst og tabeller med opgørelser af antal støjbe­lastede boliger i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Betegnelsen ”støj­belastet” anvendes ofte om en bolig, hvor den vejledende støjgrænse for udendørs støj ikke er overholdt.

Formidling af støj og støjkonsekvenser er dog yderst vanskeligt. For både lægfolk og for mange teknikere kan det være van­skeligt at forholde sig til dB-skalaen på et kort eller i ord. En almindelig misforståelse er, at hvis Miljøstyrelsens støjgrænse er overholdt, så vil der ikke være støj af be­tydning. Dette er ikke rigtigt. De vejledende grænseværdier for støj svarer til, at ca. 8–10 % af befolkningen føler sig stærkt gene­ret ved at bo et sted, hvor støjbelastningen netop er 58 dB svarende til den vejledende støjgrænse for boligområder. Hvis det er en motorvej, viser nye undersøgelser fra Vejdi­rektoratet, at godt 20 % vil føle sige stærkt generet ved 58 dB.

Vejdirektoratet gennemførte i 2016-2017 en VVM-undersøgelse for en ny mo­torvej mellem Næstved og Rønnede. Der blev undersøgt forskellige forslag og va­rianter til udbygning af Rute 54. For hvert af forslagene blev de støjmæssige kon­sekvenser beskrevet.

Figur 1. Oversigt over undersøgte forslag i VVM-undersøgelsen ved rute 54 Næstved-Røn­nede.

Figur 2. Eksempel på opgørelse af antal støjbelastede boliger langs mulige linjefø­ringer til brug for VVM-processen. Antal boliger er opdelt på støjklasser 58-63 dB osv. SBT er støjbelastningstallet for det givne linjeføringsforslag.

Præsentation af lytteeksempler på borgermøder

Ved den offentlige høring om VVM-under­søgelsen blev der præsenteret en række lytteeksempler på borgermøder om pro­jektet. Formålet med lytteeksemplerne var at give borgerne en fornemmelse af, hvordan den fremtidige motorvej vil støjpå­virke dem. Samtidig var det også formålet at afmystificere støjkonsekvenserne og fx myten om, at støjen ikke er generende, hvis den vejledende grænseværdi er overholdt.

Der blev præsenteret eksempler på, hvordan motorvejen vil lyde tre specifikke steder (positioner) langs linjeføring A (nord­lig løsning). Eksemplerne kan i princippet anvendes langs de andre linjeføringer i samme afstande til vejen, hvis trafikforhold og lydens udbredelsesforhold ellers er no­genlunde identiske.

Brugen af lytteeksempler, såkaldte auraliseringer, ved borgermøder er ikke helt ny. Der er tidligere udarbejdet lytteeksem­pler til brug på borgermøder, hvor aurali­seringer er anvendt til at præsentere virk­ningen af en støjskærm, støjreducerende asfalt osv.

Figur 3. Præsentation af lytteeksempler på borgermøde i Toksværd, 12. december 2016.

De udarbejdede lytteeksempler kan hentes her.

Reaktioner på borgermøder

At bedømme ud fra interessen på mødet var de udarbejdede lytteeksempler et godt supplement til høringens skriftlige mate­riale. Det var forventet, at der skulle foregå ca. tre præsentationer, men dette slog langt fra til. Lytteeksemplerne blev præ­senteret for op mod 200 borgere, så det forventede antal præsentationer oversteg forventningerne markant, da der maksimalt kunne være 25 personer pr. præsentation.

Vejdirektoratet havde den efterfølgende dag arrangeret ”åbent hus” i Holme-Olstrup Forsamlingshus. Her var det muligt dagen igennem at få uddybende oplysninger om projektet. Lytteeksemplerne blev flittigt brugt som udgangspunkt for en snak om, hvordan en motorvej vil påvirke området.

Det er selvsagt ikke alle borgerne, som er begejstret for vejprojektet, der alt andet lige tilfører en ny støjkilde. Men konsekven­serne ved den nye motorvej er belyst på et mere detaljeret og mere tilgængeligt grund­lag, end hvad der sædvanligvis er praksis for. Støjen forsvinder ikke, bare fordi der er præsenteret lytteeksempler på et borger­møde, men forventningerne til støjen fra den fremtidige motorvej er bedre afstemt, hvis man har haft mulighed for at høre kon­sekvenserne på forhånd.

Mere info

For yderligere information om måling af vejstøj og auralisering, kontakt Per Finne, Senior Specialist, DELTA Akustik, PFI@delta.dk, tlf. 72 19 46 28.

Denne artikel er et uddrag fra artikel bragt i TRAFIK & VEJE, August 2017. Læs hele artiklen her.


ENGLISH VERSION

What does a motorway sound like?

Noise is often a big issue in public debates about new road projects. It is only natural that neighbours and other interested parties would like to know how the project will affect the surroundings. Here, the use of auralisations presented at public meetings is a huge improvement to explain the scope and impact of road noise.

By Per Finne, DELTA – a part of FORCE Technology and Jakob Fryd, the Danish Road Directorate 

Today, the usual way of explaining the noise impact of a project is by calculating the noise impact on the surroundings and illustrating the impact using a noise map. The noise maps are accompanied by text and tables with calculations of the number of noise affected houses in relation to the Danish EPA’s recommended noise limits. The term “noise affected” is often used about a house where the recommended noise limit for outdoor noise has not been complied with.

Defining and measuring noise and noise impact is extremely difficult, however. It can be difficult, both for the layman as well as for many technicians, to relate to the dB scale on a map or in words. A typical misunderstanding is that as long as the EPA’s noise limits are complied with, then there will not be any significant noise impact. This is not correct. The recommended limit values for noise correspond to around 8-10 % of the population being highly annoyed living where the noise impact is 58 dB, which corresponds to the recommended noise limit for residential areas. New studies from the Danish Road Directorate show that if a new motorway is built, around 20 % of local residents will be highly annoyed at 58 dB.

In 2016-17, the Danish Road Directorate conducted an EIA study for a new motorway between Næstved and Rønnede. Various proposals and variations were examined for an expansion of Route 54. The noise impact was described for each of the proposals.

Figure 1. Overview of proposals examined in the EIA study of Route 54 between Næstved and Rønnede.

Figure 2. Example of a calculation of the number of noise affected houses along potential routes for use in the EIA process. The number of houses is broken down into noise levels 58-63 dB etc. (in Danish:SBT) is the noise annoyance index for the proposed route in question.

Presentation of auralisations at public meetings

For the public hearing of the EIA study, a number of auralisations were presented at public meetings on the project. The purpose of the auralisations was to give local residents an idea of how the future motorway would affect them in terms of noise. It was also intended as a way of demystifying the noise impact, for example the myth that noise cannot be annoying as long as it stays within the recommended limit values.

Examples were presented of how the motorway would sound at three specific sites (positions) along route A (north proposal). In principle, examples can be used along the other routes at the same distances to the road if traffic conditions and the propogation of the sound are otherwise quite identical.

The use of these sound examples, or auralisations, at public meetings is not entirely new.  Auralisations have previously been recorded for public meetings, where they have been used to present the effect of a noise barrier, noise-reducing asphalt etc.

Figure 3. Presentation of auralisations at a public meeting in Toksværd, 12 December 2016.

The recorded auralisations can be downloaded via this link (speak is in Danish).

Other presentations are available (in English) via this link.

Reactions at public meetings

Judging by the interest at the meeting, the recorded auralisations were a good supplement to the hearing’s written material. It had been expected that about three presentations would be shown, but this was far from enough. The auralisations were presented to upwards of 200 local citizens, so the expected number of presentations exceeded all expectations, as there could be a maximum of 25 people per presentation.

The following day, the Danish Road Directorate had arranged an “open house” at the community centre in Holme-Olstrup. It was possible here throughout the day to obtain more detailed information about the project. The auralisations were actively used as a starting point to talk about how a motorway would affect the local area.

Naturally not all local residents are happy about the road project, which, all other things being equal, means the addition of a new noise source.  However, the consequences of the new motorway have been explained in a more detailed and accessible way than has been the usual practice in the past.  Noise doesn’t disappear just because auralisations are presented at a public meeting, but the expectations about the noise generated by a future motorway are better balanced if there is the opportunity to hear the consequences beforehand.

More info

For more information about the measuring of road traffic noise and auralisation, please contact Per Finne, Senior Specialist, DELTA Acoustics, pfi@delta.dk, tel. 72 19 46 28.

This article is an excerpt from an article published in TRAFIK & VEJE, August 2017. Read the full article (in Danish) here.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!