News

Miljøstyrelsen har valgt DELTA som Referencelaboratorium

Agenda-01-ref-lab-700x300

Når nye bygninger og veje skal anlægges, er det vigtigt at få styr på støjen. Miljøstyrelsens referencelaboratorium sikrer kvaliteten af de analyser og målinger, som de godkendte støjlaboratorier udfører.

Af Nanna Bastved

Efter en nylig EU-udbudsrunde har Miljøstyrelsen igen valgt DELTA som Referencelaboratorium på området støj og vibrationer.

”Miljøstyrelsens Referencelaboratorie er en vigtig funktion for Miljøstyrelsen, som vores rådgiver i tekniske spørgsmål om støj og vibrationer. Men en lige så vigtig funktion er, at Referencelaboratoriet også besvarer spørgsmål direkte fra kommuner, andre myndigheder og godkendte støjlaboratorier, og at spørgsmål og svar, som har en principiel karakter offentliggøres på Referencelaboratoriets hjemmeside,” udtaler Frank Pedersen, AC-tekniker i Miljøstyrelsens afdeling ’Miljøteknologi – Støj’. ”Desuden sikrer Referencelaboratoriet, at ”Miljømåling- Ekstern Støj” rapporter, er udført af teknikere, der har de fornødne kvalifikationer inden for måling og beregning af støj”.

Siden Miljøstyrelsen grundlagde Referencelaboratoriet i 1977, har DELTA varetaget denne rolle, som omfatter mange forskellige opgaver – ikke mindst støjteknisk assistance til kommunerne.

”Som Referencelaboratorium er vi med til at sikre, at kommunerne har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på i støjhenseender – fx når de skal give tilladelse til virksomheder i bygge- og anlægssager, der kan påvirke støjen i nærområdet,” udtaler Per Finne, seniorspecialist i akustik, DELTA.

Svar om støj

Hvordan måler og beregner vi togstøjen ved en station? Hvilken metode skal vi bruge til at beregne støj og vibrationer fra anlægsarbejder i boligområde? Hvordan tolker vi støjgrænserne for en ejendom, der både huser erhverv og bolig? Det er blot nogle af de tekniske spørgsmål, som Miljøstyrelsens ”Referencelaboratorium for støj og vibrationer” besvarer.

Udover at besvare tekniske spørgsmål fra kommuner og fra de godkendte støjlaboratorier, opsamler og formidler Referencelaboratoriet den nyeste viden på området for støj og vibrationer – information som bliver publiceret på internettet og på den årlige ’Store Støjdag’. Derudover afholder Referencelaboratoriet sammenlignende støjmålinger for de godt 30 støjlaboratorier, der er godkendt i Danmark. En metode der sikrer, at støjmålinger udføres ens af laboratorierne.

Fakta om Referencelaboratoriet

Formål:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger skal medvirke til at sikre kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres af de godkendte laboratorier på myndighedernes foranledning.

Hovedopgaver:

Besvare tekniske spørgsmål relateret til støj- og vibrationsmålinger

Gennemføre sammenlignende støjmålinger med deltagelse af de godkendte laboratorier

Vedligeholdelse af Referencelaboratoriets hjemmeside – bl.a. en omfattende FAQ-liste og en liste over gældende vejledninger og regler.

Afholdelse af den årlige konference ’Store Støjdag’

Afholdelse af kurser i miljømåling af trafik- og virksomhedstøj

Vurdere og videreformidle nye måle- og beregningsmetoder for støj og vibrationer

Mere info

For mere information om Referencelaboratoriet kontakt Per Finne, seniorspecialist i akustik, DELTA pfi@delta.dk, tlf. 72 19 46 28.

Læs mere


ENGLISH VERSION


Agenda-01-ref-lab-700x300

The Environmental Protection Agency has chosen DELTA as Reference Laboratory on environmental noise

Danish automotive developers and manufacturers have for some years, had the opportunity to test their electronic components and systems against the E marking requirements at DELTA’s EMC laboratory in Aarhus.

By Nanna Bastved

After a recent EU tendering process the Danish Environmental Protection Agency (EPA) has once again chosen DELTA as Reference Laboratory for environmental noise and vibration.

“EPA’s Reference Laboratory is an important function for the Environmental Protection Agency, as our consultant in relation to technical matters about noise and vibration. But an equally important function for the Reference Laboratory is answering questions directly from the local – and other authorities, and the approved noise laboratories. Principle questions and answers are published on the Reference Laboratory’s website,” says Frank Pedersen, AC-technician in EPA’s department for ‘Environmental Technology – Noise’. “Also, the Reference Laboratory ensures that reports on environmental noise and vibrations are carried out by technicians who pose the required skills for measurement and calculation of noise.”

Since EPA founded the Reference Laboratory back in 1977, DELTA has performed this role, which includes many different tasks – especially assistance to local authorities on technical issues related to noise.

“As a Reference Laboratory we help ensuring that local authorities have a proper basis for taking decisions in noise matters – for example when they are about to give construction permission to companies in cases that could affect the noise in the surrounding area,” says Per Finne, Senior Specialist in acoustics, DELTA.

Answers about noise

How do we measure and calculate noise from railways close to train stations? What method should we use to calculate noise and vibration from construction work in residential areas? How do we interpret the noise limits for a property that both is for business and residential use? These are just some of the technical queries, that EPA’s Reference Laboratory for noise and vibration handles.

Besides answering technical queries from local authorities and the approved noise laboratories, the Reference Laboratory collects and disseminates new knowledge within the field of noise and vibration – information which is published on the internet and shared at the annual conference ‘Store Støjdag’. Furthermore, every 18 months the Reference Laboratory organises mandatory proficiency tests for the approximately 30 approved noise laboratories in Denmark. A method that ensures noise measurements are carried out consistently by the labs.

Facts about the Reference Laboratory

Purpose:

EPA’s Reference Laboratory for noise measurements shall help ensuring the quality of analysis, measurements, etc. performed by the approved laboratories on request from the authorities.

Main tasks:

Answer technical questions related to noise and vibration measurements

Conduct mandatory proficiency tests covering all of the approved laboratories

Maintaining the Reference Laboratory’s website – including an extensive FAQ list and a list of current guidelines and regulations

Organise the annual conference ‘Store Støjdag’

Provide training courses on environmental measurement of traffic and industrial noise

Evaluate and disseminate new measurement and calculation methods for noise and vibration

More info

For more information about the Reference Laboratory contact Per Finne, Senior Specialist in acoustics, DELTA, pfi@delta.dk,  tel. 72 19 46 28.

Read more

The Reference Laboratory was presented in a paper of Euronoise 2012: Quality system for environmental noise measurements

Referencelaboratoriet

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!