News

Rivende vindmølleudvikling øger også behovet for opdaterede standarder indenfor støj

agenda-11-vindmolle-standardiseringt-700x300px

Vindmøller har over årene gennemgået en rivende udvikling, hvilket nødvendiggør stadigt opdaterede standarder om vindmøller – ikke mindst angående akustisk støj – både nationalt og internationalt.

Behovet for alternative energikilder kom for alvor på dagsordenen herhjemme efter oliekrisen i 70’erne, og vindmøller har siden gennemgået en rivende udvikling – både den fysiske størrelse, udformning af vingerne, tårnet, drivetrain og styring af vindmøllen. I takt med at vindmøllerne har udviklet sig, har også metoderne til at måle støj fra vindmøllerne udviklet sig – både på grund af vindmøllernes udvikling, men også på grund af den store udvikling i måleudstyr og databehandling.

Begræns støjen mest muligt

Danmark har en målsætning om at 50 % af elforbruget skal komme fra vindenergi i 2020. Da Danmark samtidigt er tæt befolket, betyder det uvægerligt, at beboelse kan få en vindmølle som nabo – typisk i en afstand på ned til 500-600 m for moderne vindmøller. For at beskytte naboerne er det derfor essentielt at kontrollere og begrænse støjen mest muligt. Det nødvendiggør en ensartet metode til at bestemme støjen fra vindmøllen på den mest korrekte måde, så det både er muligt at sammenligne forskellige vindmøller, men også gør det muligt at kvantificere forbedringer i udviklingsprocessen.

Støj fra vindmøller er derfor en meget vigtig parameter for både vindmølleproducenter, købere af vindmøller, vindmølleoperatører, vindmølleplanlæggere og myndigheder – både på nationalt og internationalt plan.

Den internationale standard for måling af lydeffektniveau er IEC 61400-11 ”Elproducerende vindmøller – Del 11: Teknikker til måling af akustisk støj”. Første version blev godkendt i år 1998, hvor den aktuelle version er nummer 3 og godkendt i 2013. Aktuelt arbejdes der på et tillæg der primært beskriver, hvordan målinger over flere dage/situationer kan kombineres.

Fælles internationale regler

Dansk Standards udvalg for vindmøller (S-588) er det største standardiseringsudvalg i Danmark (med ca. 151 deltagere), hvor standardisering er en del af forklaringen på succesen for dansk vindkraft, fordi fælles internationale regler for blandt andet design og test af vindmøllers ydeevne har gjort det langt nemmere at agere på verdensmarkedet. I 2013 lykkedes det Dansk Standard at sikre rollen som det internationale IEC TC 88 Wind Turbine-sekretariat, og i 2014 kunne S-588 fejre 25 års jubilæum – til fordel for dansk vindmølleindustri og Danmarks konkurrenceevne. Udvalgets arbejde er fordelt på 12 underudvalg, hvor ét af dem arbejder med støj. Arbejdet foregår dels i de nationale komiteer og dels i de internationale komiteer med deltagelse af primært producenter, konsulenter/måleteknikere og ejere.

Principielt skal standarden skrives så den kan bruges i hele verden og til alle typer vindmøller. De deltagende lande har dog ofte meget forskellig topografi, vindforhold samt tilgang til både støjmålinger generelt og specielt til måling af vindmøllestøj – primært i forhold til nationale regler.

Bestemmelse af lydeffektniveauet

IEC 61400-11 anvendes verden over og er internationalt anerkendt til bestemmelse af lydeffektniveau fra en vindmølle. Nogle landes nationale vindmøllestøjslovgivning anvender IEC 61400-11 på et eller andet niveau, men generelt er de forskellige landes støjregler og metoder vidt forskellige – hvilket også hænger sammen med landenes tradition for støjmålinger, samt selvfølgelig topografi og vindforhold. Dette giver derfor forskellig baggrund for brug af vindmøllestandarden, som leverer nyttige input i den fortsatte udvikling. Ved at deltage i standardisering på både nationalt og internationalt niveau giver det både essentiel forhåndsviden samt mulighed for at påvirke arbejdet i forhold til dansk industris og Danmarks interesser.

Mere info

For mere information kontakt Lars Sommer Søndergaard, specialist hos DELTA, tlf. 21 76 98 69, lss@delta.dk. DELTA er fra 2017 en del af FORCE Technology.

Læs mere her.


ENGLISH VERSION


agenda-11-vindmolle-standardiseringt-700x300px

Rapid wind turbine development also increases the need for updated standards regarding noise

In the last few years wind turbines have undergone rapid development, which means it is necessary to update the standards relating to wind turbines – not least, in relation to acoustic noise – both nationally and internationally.

By Lars S. Søndergaard

The need for alternative energy sources became a serious issue in Denmark after the oil crisis in the 70s. Wind turbines have undergone rapid development since then – both in terms of physical size, blade design, the tower, drive train and wind turbine control systems. Methods to measure noise generated by wind turbines has also developed in tact with wind turbine development, because of wind turbine development itself and because of the major development in measuring equipment and data processing.

Limit noise as much as possible

Denmark has a target of 50 % of its electricity consumption being supplied by wind power by 2020. Since Denmark is a densely populated country, it means that inevitably some residents may find that they are neighbours to a wind turbine – typically down to a distance of 500–600 m for modern wind turbines. To protect these residents, it is therefore essential that noise is controlled and minimised as much as possible. This necessitates a uniform method for determining the noise generated by a wind turbine in the most correct way, so that it is both possible to compare different wind turbines and to quantify improvements in the development process.

Noise from wind turbines is therefore a very important parameter for both wind turbine manufacturers, wind turbine planners and authorities – both at a national and international level.

The international standard for measuring the sound level is IEC 61400-11 “Wind turbines – Part 11: Acoustic noise measurement techniques”. The first version was approved in 1998, and the current version is the third version, which was approved in 2013. At present, work is being carried out on an amendment, which primarily describes how measurements over several days/situations can be combined.

Common international rules

The Dansk Standards wind turbines committee (S-588) is the largest standardisation committee in Denmark (with approx. 151 participants), where standardisation is a part of the explanation of the success of Danish wind power, because common international rules for among other things, the design and testing of a wind turbine’s performance has made it much easier to act on the world market. In 2013, Danish Standards secured the role as the international IEC TC 88 Wind Turbine Secretariat, and in 2014, S-588 could celebrate its 25 anniversary – for the benefit of the wind turbine industry and Denmark’s competitiveness. The committee’s work is divided across 12 sub-committees, one of which works with noise. The work is carried out partly in the national committees and partly in the international committees with participation primarily from manufacturers, consultants/measuring engineers and owners.

In principal, the standard is written so that it can be used globally and for all types of wind turbines. However, the participating countries often have very different topographies, wind conditions and approaches to both noise measurements generally and especially for measuring wind turbine noise – primarily in relation to national rules.

Determining the sound output level

IEC 61400-11 is used around the world and is internationally recognised for determining a wind turbine’s sound power level. Some countries’ national wind turbine noise legislation uses IEC 61400-11 at some level, but in general, the different countries’ noise rules and methods are very different – which also relates to the different countries’ tradition for noise measurements, and of course their topography and wind conditions. This naturally results in different bases for the use of the wind turbine standard, which provides useful input for the continual development. Participating in standardisation at both the national and international level, provides both essential prior knowledge and the ability to influence the work with regard to Danish industry’s and Denmark’s interests.

More info

For more information contact Lars Sommer Søndergaard, Specialist at DELTA, tel. 21 76 98 69, lss@delta.dk. DELTA is from 2017 a part of FORCE Technology.

Read more here (in Danish).

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!