News

Store Støjdag 2016

Store Støjdag 2016 afholdt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium.

Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums ’Store Støjdag 2016’ blev afholdt den 10. oktober og tiltrak et stort publikum. Vindmøllestøjs indvirkning på helbredet og praktiske støjdæmpningsmetoder var blandt indlæggene.

Af Nanna Bastved

Et rekordstort antal deltagere mødte op den 10. oktober 2016 i Nyborg til Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums årlige begivenhed ’Store Støjdag’. Interessen for at høre om de nyeste vindinger indenfor måling af ekstern støj var stor blandt de 100 deltagere, som til dagligt arbejder med støj i omgivelserne, enten som sagsbehandlere hos myndighederne eller som konsulenter for de virksomheder, der skal have kortlagt og eventuelt reduceret støjen i omgivelserne.

Vindmøllers indvirkning på helbredet

Der var flere spændende indlæg på mødet. Aslak Harbo Poulsen fra Kræftens Bekæmpelse fortalte om foreningens store, igangværende forskningsprojekt ’Vindmøller og helbred’. Forskningen tager udgangspunkt i den stigende bekymring i samfundet for eventuelle negative helbredseffekter af støj fra vindmøller.

Der foreligger endnu ikke nogle resultater fra undersøgelsen, men mange venter spændt på at se konklusionerne. Specielt for kommunerne vil konklusionerne være vigtige for deres fremtidige vindmølleplanlægning.

Dæmpning af støj fra fitnesscentre

Under overskriften ’Praktisk støjdæmpning’ gennemgik Reza Yazdi fra Vibratec Akustikprodukter principperne for, hvordan man støjdæmper gener skabt af støjende og vibrerende maskiner og udstyr.

Et af de fremhævede eksempler er det nye fænomen, at fitnesscentre ofte placeres i samme bygninger som boliger og støjfølsomme erhverv, hvilket stiller nogle helt særlige krav til støj- og vibrationsisoleringer mellem bolig og erhverv.

Nyeste viden fra Referencelaboratoriet

På mødet var der flere indlæg fra Referencelaboratoriet, som drøftede og delte ny viden om

  • oplæg til anvendelse af nye og bedre metoder til måling af maksimalværdier for støj og vibrationer
  • placering af måleudstyr når man måler vindmøllestøj ved naboer (her er det vigtigt at tage højde for baggrundsstøj fra vind og vegetation)
  • hvad en god støjrapport skal indeholde

Desuden blev deltagerne ajourført med nyt fra Certificeringsordningen og nyt fra Miljøstyrelsen.

Mellem de enkelte indlæg kunne deltagerne besøge forskellige udstillingsstande for lydmålere og støjskærme mv. Her kunne man på nærmere hold blandt andet se, hvordan SoundEars lydudstyr virker i kontorer og institutioner, og høre hvordan man genbruger vindmøllevinger til vejstøjsskærme. Andre udstillere var Brüel & Kjær, NoiseLAB, Sigicom, Norsonic og Skydebaneforeningen Danmark.

Mere info

For yderligere information om ’Store Støjdag’ kontakt Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger: reflab@delta.dk.

Læs mere på referencelaboratoriet.dk.

Fakta

Store Støjdag afholdes hvert år af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger. DELTA har siden 1977 haft denne funktion.

Formålet er på Miljøstyrelsens vegne at sikre kvaliteten af laboratoriearbejdet indenfor støj og vibrationer i det eksterne miljø. Dette sker blandt andet gennem opretholdelse af en liste over ’godkendte støjlaboratorier’, som kan udføre ’miljømålinger’ på støjområdet (et kvalitetsstempel). Dermed sikres det, at de støjrapporter, som lokale myndigheder skal basere deres afgørelser på, er fyldestgørende og retvisende.


ENGLISH VERSION


agenda-10-store-stojdag-700x300px

Annual Noise Day 2016

The Danish Environmental Protection Agency’s Reference Laboratory’s ‘Annual Noise Day 2016’ was held on 10 October and attracted many visitors. The impact of noise from wind turbines on health, and practical noise reduction methods were included in the sessions.

By Nanna Bastved

A record number of people visited the Danish Environmental Protection Agency’s Reference Laboratory’s annual event ‘Noise Day’ in Nyborg on 10 October 2016. There was a great deal of interest in learning about the latest findings in the measurement of environmental noise among the 100 participants, who work with environmental noise, either as case handlers at authorities or as consultants within the field of noise mapping and noise reduction.

Wind turbine impact on health

There were several interesting presentations at the meeting. Aslak Harbo Poulsen from the Danish Cancer Society, spoke about the society’s ongoing major research project ‘Wind turbines and health’. The research takes outset in the increasing concern in society that noise generated by wind turbines may possibly have a negative impact on health.

There are no results yet from the study, but many people are very interested in seeing the conclusions. Particularly the conclusions will be important for the municipalities’ future wind turbine planning.

Reduction of noise from fitness centres

Under the heading ‘Practical Noise Reduction’, Reza Yazdi from Vibratec Akustikprodukter, a supplier of complete solutions in noise and vibration control, reviewed the methods for how to reduce noise annoyance generated by noisy and vibrating machinery and equipment.

One of the highlighted examples is the phenomenon where fitness centres are often located in the same buildings that contain residential housing and noise-sensitive commercial space, which requires very special requirements for noise and vibration insulation between residences and businesses.

The latest knowledge from the Reference Laboratory

Several presentations were given at the meeting by the Reference Laboratory, which discussed the latest knowledge about:

  • The use of new and better methods for the measurement of maximum values for noise and vibration.
  • The positioning of measuring equipment when measuring wind turbine noise at neighbouring sites (in this case, it is important to take into account background noise from the wind and vegetation).
  • What a good noise report should contain.

In addition, participants were brought up to date with news from the Certification Organisation regarding environmental noise measurements and from the Danish Environmental Protection Agency.

In the time between individual presentations, participants could visit different exhibition stands for sound level meters and noise barriers. Among other things, they could learn about how SoundEar’s sound equipment works in offices and institutions, and learn how wind turbine blades are being re-cycled as road noise barriers. Other exhibitors were Brüel & Kjær, NoiseLAB, Sigicom, Norsonic, and Skydebaneforeningen Danmark.

More info

For additional information about ‘Annual Noise Day’, contact the Danish Environmental Protection Agency’s Reference Laboratory for Noise Measurements by email, at reflab@delta.dk.

Learn more at www.Referencelaboratoriet.dk (in Danish).

Facts

The Annual Noise Day is held every year by the Danish Environmental Protection Agency’s Reference Laboratory for Noise Measurements. This function has been part of DELTA since 1977.

The aim, on behalf of the Danish Environmental Protection Agency, is to ensure the quality of laboratory work within environmental noise and vibrations. Among other things, this is executed through the maintenance of a list of ‘approved noise laboratories’, which can carry out ‘environmental noise measurements and predictions’ (a quality stamp). This ensures that noise reports, which local authorities shall base their decisions on, are adequate and accurate.


Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!