News

Vindmøller – et vigtigt forretningsområde for DELTA

agenda_06_960x240

Stadig flere vindmøller skyder op i det danske landskab og bidrager med en stadig stigende andel af vores elforsyning. Til glæde for langt de fleste, men også anledning til bekymring og modstand fra nogle få. I særdeleshed er støj, herunder lavfrekvent støj, fra vindmøller et evigt tilbagevendende tema i debatten.

Af Niels Andersen

Heldigvis er det med støj fra vindmøller som med så meget andet i Danmark; for at beskytte borgerne er alt gennemreguleret og beskrevet i et utal af bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer fra Miljøstyrelsen. Netop lovgivningen omkring vindmøller udmærker sig ved, at der gives bindende og ufravigelige grænseværdier for støjemissionen.

DELTA er blot én blandt flere virksomheder i Danmark, som er enten akkrediteret eller certificeret til at gennemføre uvildige målinger af vindmøllestøjen. Alt sammen med det ene formål: at kontrollere, at møllerne ikke støjer mere end tilladt.

I et vindomsust land som Danmark er vindenergi en oplagt vedvarende energikilde. Udviklingen i Danmark på vindmølleområdet er siden starten af 1980’erne og specielt de sidste 15 år gået stærkt. I dag bidrager vindmøller med en meget betydelig del til elforsyningen i Danmark.

Vindmøller, der opstilles på land, er som oftest meget synlige i landskabet. Det gælder ikke mindst de nyeste vindmøller, hvis vingetipper kan nå op i små 150 meters højde. Selv om nye vindmøller er designet, så støjgener begrænses mest muligt, kan vindmøllerne både ses og høres i omgivelserne.

Krav til typetest, støj- og afstandskrav, natur- og miljøkrav, – listen af krav er uendelig….

For at en vindmølle overhovedet kan blive godkendt til opstilling i Danmark, skal den opfylde en næsten uendelig lang liste af krav.

En liste begyndende med at alle møller skal være typetestede og certificerede af uafhængige tredieparter. Kravene til typetesten beskrives i ”Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller”. Her står at læse, at overensstemmelsesprøvning og certificering af vindmøller til opstilling i Danmark skal ”som minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og krav til type- eller prototypecertificering fastsat i den europæiske standard DS/EN 61400-22, herunder specificerede DS/EN-, IEC- og ISO-standarder”.

Som en del af typetesten lader alle DELTA bekendte møllefabrikanter, udover de obligatoriske krav jf. DS/EN 61400-22, udføre en støjmåling i.h.t. den harmoniserede standard IEC 61400-11. I DELTA er vi stolte over at være en vigtig akkrediteret udbyder at støjmålinger i.h.t. omtalte harmoniserede IEC-standard og at vi betjener alle de toneangivende europæiske møllefabrikanter.

Men ét er typetest og de krav der stilles før møllen overhovedet rammer markedet. Noget andet er den række af krav som skal være opfyldt når møllerne er på plads og sat i drift. Også her spiller DELTA’s ekspertise og mangeårige erfaringer indenfor vindmøllestøj en afgørende rolle i myndighedernes tilsyn med at borgernes rettigheder varetages jf. Miljøministeriets ‘Bekendtgørelse om støj fra vindmøller’.

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse må støjen lige uden for naboens hus og på opholdsarealer op til 15 meter fra huset ikke overstige 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 meter/sekund og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 meter/sekund.

 

Uvildige akkrediterede støjmålinger

DELTA’s akustikerteam, som dagligt arbejder med alle mulige typer af støjmålinger udfører også, som oftest efter påbud fra Tilsynsmyndighederne (=kommunerne), utallige akkrediterede støjmålinger af vindmøller efter at møllerne sat i drift. Altså kontrolmålinger som tjener til at eftervise at ovenfornævnte bekendtgørelse fra Miljøministeriet er overholdt til punkt og prikke. Akustiker Lars Sommer Søndergaard, som er en del af DELTA’s akustikerteam, har i en årrække foretaget målinger rundt om i landet:

”Når vi laver støjmålingerne, er det vigtigt for os at få lavet en så god måling som muligt. Der er mange ting vi skal tage højde for. Vind, vejr og ikke mindst baggrundsstøj fra de omkringliggende veje, træer, skove, og marker, eller hvis fx en landmand kører og pløjer på marken ved siden af.

Auralisering

DELTA oplever en markant stigning i interessen for støj, herunder støj fra vindmøller. En interesse der udspringer fra såvel borgere som politikere. Støj, lavfrekventstøj og infralyd er genstand for utallige misforståelser og mytedannelser. For at imødekomme de bestandigt øgede krav til ordentlige, sagligt funderede, beslutningsgrundlag, tilbyder DELTA en nyskabende teknologi som vinder større og større indpas kaldet auralisering. Kort fortalt gør auralisering det muligt at simulere hvordan en ny installation af vindmøller vil lyde for naboerne i området. Vel at mærke før vindmøllerne overhovedet opstillet. Auralisering er for ørerne hvad visualisering er for øjnene: en simuleret virkelighed.

Mange misforståelser knytter sig til udtrykket decibel. Decibel måles på en logaritmisk skala og er et udtryk for lydens styrke. Hvor meget er én decibel? Kan man høre en forskel på tre decibel? På to? På én? Ved hjælp af auralisering i kalibrerede opsætninger med anvendelse af hovedtelefoner tilbyder DELTA at afspille vindmøllestøj så lytteren med egne ører kan høre hvorledes vindmøller lyder under realistiske forhold.

Vi véd hvad vi taler om

DELTA har gennem mere end 40 år arbejdet med akustik, støj og vibrationer. Troværdighed er nøgleordet for alt hvad vi gør. DELTA råder over 30 akustikere, alle med deres unikke viden og kompetencer. VI deltager aktivt i internationalt og nationalt standardiseringsarbejde og vi er akkrediterede af DANAK til at foretage målinger og beregninger snart sagt indenfor alle akustikkens mange discipliner.


ENGLISH VERSION


agenda_06_960x240

Wind turbines – an important business area for DELTA

Increasing numbers of wind turbines are being erected in Denmark and are generating a greater share of the country’s electricity. Most people are happy about this but some people find it worrying or oppose this development. Noise is a subject that is a constant feature of any debate surrounding wind turbines, including low frequency noise.

By Niels Andersen

Luckily noise generated from wind turbines, as with so many other things in Denmark, is an area that is heavily regulated to protect citizens, with countless orders, instructions and information issued by the Danish Environmental Protection Agency. The current legislation surrounding wind turbines sets binding and fixed thresholds for noise emissions.

DELTA is just one of several companies in Denmark that are either accredited or certified to carry out impartial measurements of noise generated by wind turbines. All for the purposes of checking that the wind turbines do not generate more noise than permitted.

In a windy country like Denmark, wind power is an ideal sustainable energy source. The wind power industry started to develop in Denmark in the 80s and in the last 15 years growth has been particularly strong. Today, wind turbines supply a significant amount of Denmark’s power requirements.

Onshore wind turbines are usually very visible features in the landscape. This is especially true of the latest generation of wind turbines with blade tips that can sweep to a height of 150 m above ground level. Even though the latest wind turbines are designed to generate as little noise as possible, they can still be seen and heard in their surroundings.

Requirements for type testing, noise and distance requirements, countryside and environmental requirements, the list of requirement is endless …

Before a wind turbine can even be approved for erection in Denmark, it must meet an almost endless list of requirements.

The first thing on that list is that every wind turbine must be type tested and certified of independent third parties. The requirements for the type test are described in “Executive Order on Technical Certification Scheme for Wind Turbines” The executive order states that the compliance testing and certification of wind turbines for erection in Denmark must ‘as a minimum, include requirements corresponding to the mandatory modules and requirements for project certification stipulated in European standard DS/EN 61400-22, including specified DS/EN, IEC and ISO standards.’

As part of the type testing, all of the known wind turbine manufacturers, in addition to the mandatory requirements cf. DS/EN 61400-22, allow DELTA to carry out noise measurements in accordance with the harmonised standard IEC 61400-11. At DELTA, we are proud that we are an important accredited provider of noise measurements in accordance with the stated harmonised IEC standard and we provide services to all of the leading European wind turbine manufacturers.

But the type test is just one of the requirements that the wind turbine must meet before it reaches the market. There are still a number of requirements that have to be met before the wind turbine can be installed and put into service. Here too, DELTA’s expertise and many years of experience in wind turbines noise play a crucial role in the authorities inspection to ensure that the rights of citizens are respected, cf. the Danish Ministry of the Environment’s “Executive Order on noise from wind turbines”.

According to the Danish Ministry of the Environment’s executive order, the noise just outside a neighbour’s house and areas up to 15 m from the house must not exceed 44 dB(A) with a wind speed of 8 m/s and 42 dB(A) with a wind speed of 6 m/s. How much noise this is, is shown on DELTA’s noise barometer.

See barometer here

Impartial accredited noise measurements

DELTA’s acoustics team, who on a daily basis works with all types of noise measurements also usually by orders from supervisory authorities (= municipalities), performs countless accredited noise measurements of wind turbines after the wind turbines have been put into operation. In other words, carries out inspection measurements of the wind turbine to determine whether it fully complies with the order from the Danish Ministry of the Environment. Acoustics Engineer Lars Sommer Søndergaard is part of the DELTA acoustics team and he has carried out measurements over a number of years around Denmark.

When we perform noise measurements, it’s important for us to do the measuring as well as possible. There’s a lot of things we need to take into account. Wind, weather and especially background noise from the surrounding roads, trees, woods and fields or for example, a farmer ploughing his fields.”

Auralisation

DELTA is seeing a significant increase in interest in noise, including noise from wind turbines. An interest that is as much driven by citizens as by politicians. Noise, low frequency noise and infrasound are frequently misunderstood and surrounded by hearsay. To satisfy the significant increase in requirements for proper, impartial, basis for decisions, DELTA provides an innovative new technology that is becoming increasingly popular in what is called auralisation. In short, auralisation makes it possible to simulate how a newly installed wind turbine will sound to neighbours in the area. All that, before the wind turbine has even been erected. Auralisation is for the ears what visualisation is for the eyes – a simulated reality.

Many people mistakenly associate with the term decibel. The decibel measures sound on a logarithmic scale and is an expression of the strength of a sound. How much is one decibel? Can you hear the difference if the sound is at three decibels? Two decibels? One decibel? Using auralisation in calibrated set-ups and using headphones, DELTA can play the wind turbine noise so that the listener can hear with his own ears what the wind turbines will sound like under realistic conditions.

We know what we’re talking about

DELTA has worked with acoustics, noise and vibration for over 40 years. Credibility is key to everything we do. DELTA employs over 30 acoustics engineers, each with their own unique knowledge and competencies. We actively participate in national and international standardisation work and we are accredited by DANAK to carry out measurements and calculations in just about every discipline involved in acoustics.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!