Auralisering af vejstøj

Lyt til fremtidens vej

Når Vejdirektoratet planlægger nye veje og vejombygninger rundt om i landet, er der et udpræget behov for at forklare interessenterne så som borgere, politikere, ekspropriationskommissioner og teknikere, hvordan støjen fra den nye vej vil lyde.

Af Nanna Bastved

Det er kun naturligt, at naboerne til et vejprojekt er bekymrede for, hvordan den fremtidige støj vil påvirke dem, og på borgermøder udviser borgerne derfor en udpræget interesse i at påvirke projektet, så støjen begrænses mest muligt.

Det er Vejdirektoratets ønske at give så god information som muligt om støjen, når de skal forklare konsekvenserne af et vejprojekt for naboerne. Der lægges også vægt på at informere om effekten af forskellige støjreducerende virkemidler som fx støjskærm eller støjreducerende asfalt samt ændring af hastighed og trafikmængde osv. Men det en svær opgave at forklare støj ved hjælp af ord og billeder.

Støjkort er mest for øjet

Normalt beskrives støjudbredelse ved hjælp af støjkort og tabelopslag over antal støjbelastede boliger i en VVM-undersøgelse. Men for lægfolk og mange teknikere kan støjkort og beskrivelser som ”anvendelsen af støjreducerende asfalt vil reducere støjen 2 dB” være vanskeligt at forholde sig til. Det virker naturstridigt at bruge synssansen til at beskrive noget hørbart.

Derfor har Vejdirektoratet i samarbejde med DELTA udarbejdet et auraliseringsværktøj, der kan skabe lydeksempler på støjen fra en planlagt vej.

”Ideen til auraliseringsværktøjet er opstået, fordi vi havde brug for et redskab til at forbedre formidlingen af støj til borgerne,” siger ingeniør og projektleder i Vejdirektoratet, Jakob Fryd, der har mange års erfaring med kommunikation til borgere om støj i forbindelse med anlægsprojekter.

Sådan lyder vejen

Auralisering gør det muligt at høre, hvordan planlagte udendørs lydkilder som fx veje og vindmøller vil komme til at lyde i forskellige landskaber og situationer – fuldstændig analogt til visualisering. For hvem vil bygge en ny vej, uden man på forhånd kan se, hvordan vejen vil påvirke landskabet?

Ligesom ordet ’visualisering’ betyder ’at skabe et billede af’, kan man tilsvarende definere ’auralisering’ som ’at skabe et lydbillede af’. Altså, sådan vil vejen komme til at lyde. Auralisering er en velegnet måde at kommunikere lydscenarier til høresansen.

Det nye auraliseringesværktøj kan også bruges til at tydeliggøre, hvordan støjen fra en vej kan variere under forskellige forhold. Hvordan lyder vejen for eksempel i modvind eller medvind, med flere biler eller flere tunge køretøjer på vejen? Det kan auraliseringen give svar på.

Lydbibliotek med mange års lydoptagelser

Selve auraliseringsværktøjet bygger på et omfattende lydbibliotek, der indeholder talrige lydoptagelser af bilpassager fra forskellige typer veje. Optagelserne er foretaget over en årrække og optaget i en meget fin lydkvalitet uden baggrundsstøj eller andre forstyrrende lyde. Ved auralisering bliver optagelserne korrigeret i forhold til den aktuelle afstand, terræn- og vindforhold, så optagelserne nøjagtigt svarer til det aktuelle eksempel, og lydoptagelserne bliver derefter klippet sammen til lydfiler af 1-2 minutters varighed. Lydfilerne indeholder et nøje afstemt antal bilpassagerer svarende til trafiktallet for den relevante periode, der gengives.

Succes hos borgerne

Auraliseringsværktøjet har allerede med succes været benyttet på borgermøder i forbindelse med udbygning af rute 18 mellem Herning og Holstebro. På møderne var der opstillet en stand med 8 høretelefoner og en skærmmonitor. Her kunne borgerne lytte til forskellige lyttesituationer og selv tage stilling til støjforskellen på den eksisterende landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t og en motorvej på 130 km/t. Det var også muligt for deltagerne at høre auraliseringer af forskellige støjreducerende tiltag fx støjskærme og støjreducerende asfalt.

Jakob Fryd, der deltog på borgermøderne og som har delt værktøjet med flere kolleger, fornemmer, at folk tager godt imod det nye værktøj:

”Det er min oplevelse, at det er en aha-oplevelse for folk, når de hører lytteeksemplerne, for ofte har folk andre forventninger til hvor meget eller hvor lidt, fx støjreducerende asfalt vil ændre støjen.”

Fremadrettet regner Jakob Fryd med, at auraliseringsværktøjet kan bruges i mange sammenhænge:

”Der har været en masse indledende øvelser for at få auraliseringsværktøjet på plads. Nu har vi en god metode, som vi kan anvende mere systematisk og billigt kan inkorporere i forskellige projekter. Fx hvis det drøftes, om der skal sættes en støjskærm op ved en motorvej, så kan vi nu give beboerne en oplevelse af, hvor stor eller lille effekten vil være. Men også internt kan vi bruge auraliseringen til at give vores kolleger en større forståelse for vejstøj.”

Auraliseringsværktøjet vil løbende blive ajourført og tilpasset med nye lydfiler.

Du kan lytte med

Det er muligt at høre auraliseringerne, som er samlet på dette link.

På websiden er der en forklaring til indstillingen af lydniveauet. Selve lydfilerne downloades og afspilles ved hjælp af DELTA’s specialudviklede platform, SenseLabOnline, som særligt egner sig til afspilning af lydfiler.

Hvis du ønsker at vide mere om auralisering og måling af vejstøj kontakt Per Finne, seniorspecialist i akustik, DELTA på email pfi@delta.dk.


ENGLISH VERSION

940x250_auralisering

Listen to the future road

When the Danish Road Directorate plans new roads and road reconstructions around the country, it entails a need to inform stakeholders such as citizens, politicians, expropriation commissions, and technicians how noise from the new road will sound.

By Nanna Bastved

Naturally, neighbours living next to these road projects worry how the traffic noise might affect them in the future. Thus, at public meetings citizens show great interest in influencing these projects with the aim of keeping the noise at a minimum.

The Danish Road Directorate wants to provide as proper information as possible about road noise when informing neighbours about the impact of a road project. Emphasis is also placed on providing information about the effect of various noise-reducing measures such as noise barriers or noise-reducing surfaces or speed limit adjustments and changes in volume of traffic etc. But explaining noise by the use of words and pictures is a difficult task.

Noise maps are mainly for the eye

Usually, noise emission is described in an environmental impact assessment (EIA) by means of noise maps and tables showing numbers of affected households. But for laymen and many technicians too, it can be difficult to relate to noise maps and descriptions such as “the use of noise-reducing asphalt will reduce the noise by 2 dB”. It seems unnatural to use visual applications to describe something audible.

Therefore, the Road Directorate in cooperation with DELTA has prepared an auralisation tool that can create audio presentations of the road traffic noise.

“The idea behind the auralisation tool arose because we needed a tool that could improve our communication to the stakeholders about noise,” says Engineer and Project Manager at the Danish Road Directorate, Jakob Fryd, who has many years of experience communicating with citizens about road traffic noise.

The sound of a road

Auralisation enables you to hear how future outdoor noise sources, e.g. roads and wind turbines, will sound in different situations and landscapes – just like a visualisation. Who wants to build a road without seeing the visual impact on the landscape?

Like the word ‘visualisation’ means ‘to create an image of something’, it is possible to define ‘auralisation’ as ‘creating a soundscape of something’. That is the road will sound like this. Thus, auralisation is a suitable tool for communicating sound scenarios (under the right conditions).

The auralisation tool can also be used to clarify how noise exposure from road traffic may differ under certain conditions. E.g. how does upwind or downwind influence the sound, and what is the influence of increased traffic vehicles or increased number of heavy vehicles? This can be studied and heard using auralisation.

Sound library with years of sound recordings

The auralisation tool is based on an extensive sound library containing numerous sound recordings of car passings from different types of roads. The recordings are collected over a number of years and recorded in an excellent sound quality without background noise or other disturbing noise. For the auralisation the recordings are adjusted to match actual distance, terrain and wind conditions, so the recordings correspond exactly to the current example. The audio recordings are then mixed into audio files of 1-2 minutes’ duration. The sound files contain a carefully balanced number of car pass-bys corresponding to the traffic data for the relevant period in question. At the current stage, the playback of audio files can be instantly interchanged in a way that makes it possible to directly compare situations like e.g. a standard road surface to a sound reducing surface.

Success among the citizens

The auralisation tool already has had a successful introduction at public meetings in connection with the extension of route 18 between Herning and Holstebro. At the public meetings there was a booth with 8 headphones and a display monitor. Here people could listen to different sound situations and evaluate the difference in the noise level between an existing road with a speed limit of 80 km/h and a motorway of 130 km/h. It was also possible to hear auralisations with different noise reducing measures such as noise barriers and noise-reducing asphalt.

Jakob Fryd participated in the public meetings and has shared the tool with several colleagues. He finds that people are very positive towards the new auralisation tool:

“In my experience people are surprised when they listen to the sound samples, because often people have different expectations as to how much or how little for example a noise-reducing surface will alter the noise.”

In the future Jakob Fryd expects that the auralisation tool will be used in many contexts:

“To make the auralisation tool has required numerous introductory exercises. Now we have a good method that we can use more systematic and inexpensively incorporate in different projects. For example, if there is a debate about whether to set up a noise barrier along a motorway, the residents can now sense how great or small the effect will be. Also, internally we can use the auralisation tool for educational purposes to give our colleagues in the Road Directorate and other decision-makers a greater understanding of road noise.”

The auralisation tool will be updated continuously and adapted with new audio recordings.

Listen in

You can listen to the auraliations here in Danish.

On the website there is a guide for adjusting the sound level. The actual sound recordings are downloaded and played using DELTA’s special developed platform, SenseLabOnline, which is particularly suitable for playing and comparing audio recordings. Currently, the instructions are only in Danish.

If you want to know more about auralisation and measurement of road traffic noise please contact Per Finne, Senior Specialist, Acoustics, DELTA on e-mail pfi@delta.dk.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!