Vindmøllestøj

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 meter/sekund?

Moderne pitch-regulerede vindmøller udnytter vinden bedre, så vindmøllens ydelse optimeres. Selv om det er et plus for energiregnskabet, er der blandt befolkningen udtrykt bekymring for, at vindmøllerne støjer relativt mere ved vindhastigheder uden for kontrolzonen på 6 og 8 meter/sekund. Miljøstyrelsen bad DELTA undersøge sagen nærmere.

Af Nanna Bastved

I Danmark er støj fra vindmøller siden 1991 reguleret ved Miljøministeriets ”Bekendtgørelser om støj fra vindmøller” nr. 304 (af 14. maj 1991), nr. 1518 (af 14. december 2006) og nr. 1284 (af 15. december 2011).

Vindmøllestøj måles ifølge Miljøministeriets bekendtgørelser ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Moderne vindmøller bliver stadigt mere avancerede og udstyret med flere indstillingsmuligheder, der gør det er muligt at tilpasse vindmøllens ydelse efter vindforholdene, hvor møllen står.

Men med flere indstillingsmuligheder er der også opstået en bekymring blandt befolkningen for, at vindmøllefabrikanterne og -ejerne indstiller vindmøllerne, så støjen kunstigt dæmpes ved kun 6 og 8 m/s, mens vindmøllerne støjer relativt mere ved andre vindhastigheder. Derfor anmodede Miljøstyrelsen DELTA om at undersøge, om der var noget om sagen:

På baggrund af DELTA’s omfattende viden indenfor måling af vindmøllestøj, bad vi dem analysere de tilgængelige støjdata for nyere, store vindmøller for at se, om der er væsentligt forhøjet støjbelastning ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s,” udtaler civilingeniør Jesper Mogensen fra Miljøstyrelsen.

Datamateriale fra 74 målinger

DELTA har udført en omfattende mængde kontrolmålinger fra forskellige vindmøller i Danmark siden midten af 80’erne. Til denne opgave gennemsøgte DELTA arkivet for målinger på moderne vindmøller, der også dækker andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, og på baggrund af de fundne data udførte DELTA en samlet analyse af støjemissionen ved de forskellige vindhastigheder. Det endelige datamateriale omfatter 74 målinger i tidsperioden 2010 til 2013 på 6 forskellige vindmølletyper, der repræsenterer de vindmølletyper, der hyppigst er opsat i Danmark de seneste år.

Konklusionen

Efter at have gennemanalyseret det store datagrundlag var DELTA’s konklusion, at der ikke er grund til bekymring for forhøjet støjemission, idet der ikke er en tendens til nedgang i støjen ved 6 og 8 m/s.

Generelt viser data, at støjen fra vindmøllerne stiger med vindhastigheden op til 7 m/s, hvorefter støjen ved højere vindhastigheder typisk enten er konstant eller let faldende. For støjreducerede vindmøller er der stor spredning i støjen, hvilket formentlig skyldes, at de målte vindmøller hver især opererer i flere forskellige støjindstillinger. Generelt indikerer datamaterialet, at kildestyrken stiger op til en vis vindhastighed, hvorefter kurven flader ud.

”Den gennemførte analyse kan således ikke bekræfte, at støjreducerede vindmøller giver anledning til væsentligt større støjudsendelse ved andre vindhastigheder end ved 6 og 8 m/s. Datamaterialet, der ligger til grund for analysen er dog begrænset, og Miljøstyrelsen vil derfor fortsat have fokus på spørgsmålet og følge udviklingen. Konklusionen fremgår også i et svar til Folketingets Miljøudvalg,” siger Jesper Mogensen, som også fremover vil holde et vågent øje med vindmøllestøj:

”Vi har fået et godt overblik og forøget vores viden om vindmøllestøj, men det er selvfølgelig et område, vi vedbliver at være opmærksomme på, i takt med at nye vindmølletyper og ny teknologi kommer til.”

Yderligere info

Analysen og konklusionerne er beskrevet i et teknisk notat af 3. april 2014.

For yderligere information om måling af vindmøllestøj kontakt Lars Sommer Søndergaard, specialist i akustik hos DELTA, e-mail lss@delta.dk, tlf. 21 76 98 69.


ENGLISH VERSION


agenda_06_960x240

Do wind turbines generate more noise at wind speeds other than 6 m/s and 8 m/s?

Modern pitch-regulated wind turbines exploit the wind better, so that their wind performance is optimised. Even though this a plus for the energy balance, some people worry that wind turbines are relatively noisier at wind speeds outside of the control zone of 6 m/s and 8 m/s. The Danish Environmental Protection Agency asked DELTA to take a closer look.

By Nanna Bastved

Since 1991 in Denmark, noise from wind turbines has been regulated by the Danish Ministry of the Environment’s “Statutory Order on noise from wind turbines” no. 304 (of 14 May 1991), no. 1518 (of 14 December 2006) and no. 1284 (of 15 December 2011).

According to the Danish Ministry of the Environment’s executive orders, noise from wind turbines must be measured at wind speeds of 6 m/s and 8/m. Modern wind turbines are becoming ever more advanced and equipped with many settings so it is possible to optimise the wind turbine(s) according to the actual site in order to produce the most power.

But the increase in settings has led some people to worry that the wind turbine manufacturers and owners set up the wind turbines so that noise is only reduced at 6 m/s and 8 m/s, while the wind turbine generates relatively more noise at other wind speeds. In light of this public concern, the Danish Environmental Protection Agency asked DELTA to take a closer look at the matter:

“Because of DELTA’s comprehensive expertise in measuring wind turbine noise, we asked them to carry out an analysis of the available noise data for newer, large wind turbines, to see if there is a significant increase in noise at wind speeds other than 6 m/s and 8 m/s,” says engineer Jesper Mogensen, the Danish Environmental Protection Agency.

Data material from 74 measurements

DELTA has since the 80’s performed a high number of measurements of noise from different wind turbines. For this case, DELTA studied their archive of measurements of modern wind turbines, for data including wind speeds other than 6 m/s and 8 m/s and on the basis of the reviewed data, DELTA carried out an overall analysis of noise emissions at the different wind speeds. The final data material covers 74 measurements in the period 2010 – 2013, taken on six different wind turbine types, which represent the types of wind turbines that are most frequently installed in Denmark in recent years.

Conclusion

After having thoroughly analysed the large amount of basic data, DELTA’s conclusion is that there is no reason for concern about increased noise emissions, because there is no evidence of a tendency for the noise to decrease at 6 m/s and 8 m/s.

In general, the data shows that noise from wind turbines increases at wind speeds up to 7 m/s, after which the noise level is either constant or slightly decreasing at higher wind speeds. For noise-reduced wind turbines, there is a large spread in the noise, which is probably because they operated in several different noise settings. In general, the data material indicates that the noise source increases up to a certain wind speed, then the curve flattens out.

“The completed analysis cannot confirm that noise-reduced wind turbines cause significantly greater noise emissions at wind speeds other than 6 m/s and 8 m/s. However, the data material that the analysis is based on is limited and the Danish Environmental Protection Agency will therefore continue to stay focused on the question and follow developments. The conclusion is also included in the answer given to the Danish Parliament’s Environmental Committee,” says Jesper Mogensen, who will also keep an eye on wind turbine noise in the future:

“We have got a good overview and increased our knowledge about wind turbine noise, but naturally it is an area that we will continue to pay attention to in line with the arrival of types of new wind turbines and technology.”

Further information

The analysis and conclusions are stated in a technical memo, dated 3 April 2014 (in Danish).

For further information about measuring noise from wind turbines, contact Lars Sommer Søndergaard, acoustics specialist at DELTA. Email: lss@delta.dk, Tel.: +45 21 76 98 69

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!