Sika Marine

  Agenda-03-2017-case-sika-700x300px.jpgx

  Sika sikrer effektiv støjdæmpning på skibe

  Et lavt støj- og vibrationsniveau på skibe er vigtige faktorer for at give passagererne en behagelig rejse. Sika Marine fremstiller skibsgulve, og virksomheden samarbejder med DELTA’s akustikere om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

  Af Leif Ødegaard

  I dag er en af de vigtigste faktorer for passagerskibe et lavt støj- og vibrationsniveau. Det gælder især for luksus yachter og krydstogtskibe. Et højt støjniveau om bord på et krydstogtskib vil ofte resultere i klager fra passagererne og kan udmønte sig i vigende omsætning.

  Ved bygningen af et nyt skib kan redskaber til estimering af støj- og vibrationsniveauet allerede i design- og konstruktionsfasen minimere risikoen for støj- og vibrationsproblemer på det færdige fartøj. Derudover kan præcise estimater af støjniveauet sikre, at fartøjet overholder relevante støjgrænser, og give skibsværftet eller rederen et overblik over omfanget af nødvendige ekstra støjdæmpende indretninger allerede i designfasen.

  Støjreducerende indretning

  Sika Marine AG, der er Sikas marinedivision og global markedsleder indenfor akustisk teknologi og løsninger til skibe, samarbejder med DELTA’s akustik-team (en del af FORCE Technology) om at kvantificere reduktionen af strukturbåren støj ved at måle de støjdæmpende egenskaber i deres gulvløsninger til erhvervsfartøjer.

  Tony Jenkins, Key Account Manager hos SikaFloor® Marine forklarer:

  “Vi har en etableret praksis for at fremstille målbare værdier for dæmpning af luftbåret støj og trinlyd på skibe, og de forskellige systemers lydegenskaber kan kvantificeres efter standardiserede metoder. Men der er pt. ingen fastlagt ISO-standard for måling af strukturbåret støj for skibsgulves og skotters lyddæmpende egenskaber. På baggrund af vores samarbejde med DELTA’s akustikere i Danmark kan vi nu dokumentere støjreduktionens omfang og levere de nødvendige oplysninger til de akustikeksperter, der medvirker ved design af fartøjerne.”

  Forudsigelse af støj og vibration

  Med afsæt i DELTA’s fusion med FORCE Technology kan vi nu tilbyde et samlet set bredere serviceudbud til vores maritime kunder – også indenfor støj og vibrationer på skibe. Vi kan forudsige vibrationspåvirkningen fra fremdrivningssystemet baseret på propeller performance og CFD beregninger. Den strukturbårne støjstyrke fra andre betydende støjkilder, fx hjælpemotorer, kompressorer og ventilationsanlæg, anvendes som input i støjberegningsmodellen.

  På baggrund af denne viden kombineret med skibets udformning og kabineopbygning kan en støjberegning udføres, og resultaterne sammenlignes med støjkravene. På baggrund af resultaterne kan akustiske, støjdæmpende konstruktioner, fx flydende gulve eller vibrationsdæmpede gulvkonstruktioner, vælges, så man sikrer, at skibet opfylder støjkravene.

  Derfor er naturligvis nødvendigt at kende de forskellige konstruktioners støjdæmpende egenskaber for at kunne forudsige det forventede støjniveau i den færdige konstruktion, når den støjdæmpende indretning vælges.

  Lydisolering til dæmpning af strukturbåret støj

  I vores laboratorier på DTU er vi i stand til at måle skibsgulves støjdæmpende egenskaber ved at opsætte en testsektion af et skibsdæk (10 m2) og udføre forskellige akustiske test. Lydtestene omfatter måling af de lydisolerende egenskaber og trinlyds egenskaber ifølge ISO 10140.

  De fleste steder på skibet er det dog de lydisolerende egenskaber til dæmpning af strukturbåren støj, der er den vigtigste støjreducerende faktor. Disse egenskaber måles ved hjælp af en dynamisk vibrator til at skabe den dynamisk kraftpåvirkning af det monterede testdæk. Ved at måle parametrene med og uden det støjreducerende gulv kan effekten af gulvsystemet fastslås.

  Foruden laboratorietests foretager DELTA uafhængige støj- og vibrationsundersøgelser, fx for overholdelse af støj- og vibrationskrav og problemløsning i forbindelse med støj- eller vibrationsproblemer. Undersøgelserne har ofte til formål at undersøge årsagen til problemerne og anbefale mulige løsninger i form af vibrations- og støjdæmpende tiltag.

  Flere oplysninger

  For yderligere oplysninger om støj og vibrationer på skibe kontaktes Leif Ødegaard, seniorspecialist, Akustikafdelingen, DELTA, tlf. 72 19 43 00, lod@delta.dk.

  Læs mere


  ENGLISH VERSION


  Agenda-03-2017-case-sika-700x300px.jpgx

  Sika helps improve acoustics on ships

  Low noise and vibration behavior in ships are important to ensure that passengers have a pleasant journey. The marine floor constructor, Sika Marine, collaborates with DELTA’s acoustics team to tackle the issue of quantifying the reduction of structure borne noise.

  By Leif Ødegaard

  Today, one of the most important issues for vessels is low noise and vibration behavior. This applies especially for cruise ships and luxury yachts. A cruise ship with poor reputation regarding noise will often result in complaints from passengers, leading to loss of sales.

  When building a new ship, the use of noise and vibration prediction tools in the design and building phases can minimise the risk of noise and vibration problems. Furthermore, a noise prediction can ensure that the vessel will comply with specific noise criteria and give the shipyard or shipowner an idea of the extent of necessary noise reducing measures already at the design stage.

  Noise reduction measures

  Sika Marine AG, the marine division of Sika and a world leader in marine acoustics technology and solutions, is collaborating with the acoustics team at DELTA (now a part of FORCE Technology) to tackle the issue of quantifying the reduction of structure borne noise by measuring the damping properties of their floor solutions for commercial vessels.

   Tony Jenkins, Key Account Manager in SikaFloor® Marine says:

  “The practice for producing measurable values for airborne and impact noise reduction on ships is well established and the performance of these various systems can be quantified. However, there is currently no ISO standard for measuring structure borne sound and damping properties for marine floors and bulkheads. Working with DELTA’s acoustics team, we are now able to document this reduction of magnitude and provide this information to the acoustics experts involved in the design of vessels.”

  Predicting noise and vibration

  As an outcome of DELTA’s merger with FORCE Technology, we can now offer a wider range of services to our maritime customers – also within noise and vibration on ships. We can predict excitation forces from the propulsion system using propulsion hydrodynamic and computational fluid dynamic capabilities. The structure borne noise source strengths from the other main noise sources, e.g. auxiliary engines’ main compressors, and ventilation units are used as excitation forces in the noise prediction model.

  With this knowledge, together with the vessel layout and the accommodation build-up, a noise prediction can be performed and the results compared to the noise. Based on the results acoustic noise reducing construction e.g. floating or vibration damped floor constructions, can be introduced to fulfil the noise criteria.

  In order to do this, knowledge about the noise reducing properties of these constructions is necessary for prediction of the expected noise levels with these constructions applied.

  Structure borne noise insulation

  The noise reducing properties of marine floors can be measured in our acoustical laboratories at the Technical University of Denmark (DTU), in which we can install a test section of a ship deck (10m2) and perform different acoustical tests. The sound tests are the measurement of sound insulation properties and impact sound insulation properties according to ISO 10140.

  However, in most areas of vessels the structure borne noise insulation properties are the most important parameter for the noise.  These properties are measured using a dynamic exciter as an excitation force on the mounted test deck. Measuring the parameters with and without the noise reducing floor, the effect of floor systems can be determined.

  Furthermore, DELTA undertakes independent noise and vibration investigations e.g. checking for conformance of noise and vibration requirements, trouble-shooting assignments for investigation of noise or vibration problems. These investigations are designed to find the course of the problem and to recommend potential solutions using vibration or noise control measures.

  More info

  For more information about noise and vibration in ships contact Leif Ødegaard, Senior Specialist in Acoustics, DELTA, tel.: +45 72 19 43, lod@delta.dk.

  Read more

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!