Swedavias lufthavne

  Lufthavne og flyproducenter har en fælles interesse i at begrænse støjen fra flytrafikken for at overholde krav fra lokale miljømyndigheder og for at skabe en positiv stemning i lokalområdet. Men det kræver akustiske målinger med sofistikeret udstyr at sikre, at man så også overholder grænseværdierne. Sådanne støjmålinger har DELTA kompetencerne til at foretage for sine kunder.

  Én af dem er det statsejede svenske selskab Swedavia, som er førende i verden, når det gælder udvikling af lufthavne med mindst mulig miljømæssig påvirkning. Swedavia ejer 10 lufthavne i Sverige, og i juni 2014 tog selskabet kontakt til DELTA’s akustikafdeling med henblik på at måle flystøjen i to af lufthavnene – Malmö Airport og Stockholm Bromma Airport.

  ”Normalt udfører vi selv beregninger af flystøjen og sender de nødvendige rapporter til myndighederne. Men det er vigtigt at kunne sammenligne vores egne beregninger med fysiske målinger for at sikre nøjagtigheden,” forklarer Alborz Tari, Swedavias akustiske specialist, og uddyber, hvorfor valget netop faldt på DELTA:

  ”DELTA er sammen med et par andre virksomheder en del af en rammeaftale, som betyder, at vi kan kontakte dem, hvis vi har behov for at få foretaget målinger. DELTA var bedst til prisen og kunne træde til med kort varsel, så derfor var de det naturlige valg,” konstaterer han.

   

  940x250px_din_branche_transport_261114_01

  Software synkroniserer støjdata

  Første del af processen foregik i Malmö Airport. DELTA’s akustiske specialist, Erik Thysell, kontaktede indledningsvis beboerne i lufthavnens omkringliggende områder for at få tilladelse til at sætte måleudstyret op. Efter at have fundet det præcise sted, hvor støjmålingen skulle foretages – ved en hestefold nær lufthavnen – sørgede han endvidere for, at der kunne trækkes elektricitet til den pågældende lokation for målingen.

  Omkring Stockholm Bromma Airport bor der betydeligt flere mennesker end omkring Malmö Airport, hvorfor larmen fra flyene er endnu mere til gene for lokalmiljøet. Proceduren for støjmålingerne foregik dog efter samme princip begge steder.

  Udstyret blev lejet hos Brüel & Kjær, der er verdens største producent og leverandør af systemer og måleudstyr til sådanne formål. Og allerede i slutningen af juni kunne selve målingerne af flystøjen sættes i gang, fortæller Erik Thysell.

  ”I hver af lufthavnene havde vi monteret et syv meter højt stativ med en mikrofon i toppen. Det fungerer så på den måde, at mikrofonen opfanger signalet fra lyden, og via et kabel ledes det ned til lydtrykmåleren på jorden. Måleren er placeret i en kasse, der beskytter den mod regn, og i kassen er der også et 3G-modem, som sender data til en database, vi har adgang til,” siger han.

  Med én værdi for hvert sekund indhenter man så måledata for hele måleperioden – i henholdsvis syv uger for Malmö Airport og i to måneder for Stockholm Bromma Airport.

  ”Samlet set er det ret meget data,” pointerer Erik Thysell.

  Endvidere havde Swedavia på forhånd forsynet DELTA med data for, hvornår de enkelte fly ville flyve over målepunktet ved start og landing samt data for de enkelte flytyper og deres karakteristika.

  ”Oplysningerne synkroniseres i vores software, der beregner støjen, og vi kan anvende et interface til databasen på nettet til løbende at følge med i, hvor højt støjniveau der er tale om på et givent tidspunkt,” forklarer han og tilføjer, at målingerne blev foretaget i henhold til ISO-20906, som er standarden for uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne.

  Rapport samler målingerne

  Da der er forskel på, på hvilket tidspunkt af døgnet der udsendes støj, tages dette også med i betragtning. Eksempelvis vægtes en flyvning i natperioden at være 10 gange så støjende som en flyvning i dagtimerne. I aftenperioden vægtes en flyvning som ca. tre gange så støjende.

  ”Alting er mere stille om aftenen og især om natten. Beboerne sover, og der er ikke lige så meget øvrig trafikstøj, hvilket betyder, at flystøjen er til mere gene i disse perioder,” forklarer Erik Thysell.

  Den samlede lydenergi for en given tidsperiode kaldes Sound Exposure Level (SEL), og selve flystøjen måles i enheden LDEN. Undervejs i måleprocessen integreres støjen, og lydenergierne summeres i decibel (dB). Til sidst samles alle målingerne i en rapport, som viser, hvordan flystøjen tager sig ud for de to lufthavne. Det er denne rapport, som er vigtig for Swedavia, for at de kan sammenligne målingerne med deres egne beregninger.

  Med rapporten kan selskabet altså vise over for myndighederne, hvor meget støj lufthavnenes fly udsender under start og landing inden for de forskellige flytyper – og vise, at de ikke overskrider de forskellige grænseværdier for støj hos lufthavnenes naboer.

  Tilfredshed hos Swedavia

  Til glæde for Swedavia lå DELTA’s fysiske målinger af flystøjen ikke langt fra selskabets egne beregninger, opsummerer Alborz Tari.

  ”I nogle tilfælde var der en diskrepans inden for de forskellige flytyper, men ud fra rapporten var hovedkonklusionen, at målingerne var meget tæt på vores beregninger. Så selvom dette kun er et udsnit fra enkelte målepunkter i to af vores lufthavne, har vi fået en god indikation af, at vores beregninger ikke er helt forkerte,” forklarer han.

  Og således betragtes samarbejdet med DELTA som en succes.

  ”Der kommer hele tiden nye flytyper, og derfor vil der også være behov for flere af denne slags målinger fremover,” siger Alborz Tari, der samlet set var meget tilfreds med DELTA’s tilgang til opgaven:

  ”DELTA’s folk er meget professionelle, og de har været gode til at sende løbende opdateringer. Det var en spændende og tilfredsstillende proces, der forløb lige som den skulle,” slutter han.

  Kunde: Swedavia Swedish Airports

  Mere information

  Du kan få yderligere oplysninger hos akustisk specialist, Erik Thysell, tlf. +45 72 19 42 91 eller ert@delta.dk


  ENGLISH VERSION

  940x250_fagydelser_-trafikstøj_261114_04

  Airports and aircraft manufacturers have a common interest in minimising the noise from air traffic – both in order to live up to the requirements of the local environmental authorities and in order to make a good atmosphere among the local citizens. But it takes acoustic measurements with sophisticated equipment to assure that the requirements are met. DELTA has the qualifications to make such noise measurements for its customers.

  One of them is the state-owned, Swedish group Swedavia who is a world leader in developing airports with the least possible environmental impact. Swedavia owns ten airports in Sweden and in June 2014 the group contacted DELTA in order to measure the aircraft noise in two of its airports – Malmö Airport and Stockholm Bromma Airport.

  “Usually, we are making our own calculations of the aircraft noise and send the necessary reports to the authorities. But it is important to be able to compare our own calculations with physical measurements to secure the accuracy,” explains Alborz Tari, Swedavia’s acoustician, and elaborates:

  “Together with a couple of other companies, DELTA is part of a framework agreement which means that we can contact them if we need such measurements in our airports. The people at DELTA were offering the best price and they could help us right away, therefore they were the natural choice,” he notes.

  Software synchronises the noise data

  The first part of the process took place in Malmö Airport. DELTA’s acoustician, Erik Thysell, initially contacted the citizens living near the airport to get their permission to set up the measuring equipment. After deciding on the specific location where the noise measurement should happen – by a horse farm close to the airport – he made sure that electricity could reach the location.

  For Stockholm Bromma Airport, the number of local citizens living nearby is larger than around Malmö Airport which is why the noise from the aircrafts causes even more annoyance to the local environment. However, the procedure of the noise measurements was the same in both airports.

  The equipment was provided by Brüel & Kjær who is the world’s largest manufacturer of systems and measurement equipment for such purposes. And already by the end of June, the measuring of the aircraft noise could begin, Erik Thysell explains.

  ”In both airports we had installed a 23-feet tall tripod with a microphone on top of it. The microphone captures the signal from the sound and via a cable it is led downwards to the sound pressure measurement on the ground. The measurement is located in a box that protects it from the rain and inside the box is also a 3G modem which sends data directly to our database,” he says.

  With one value for each second, data is collected through the whole period – seven weeks at Malmö Airport and two months in Stockholm Bromma Airport.

  “All in all, that means a lot of data,” Erik Thysell points out.

  Beforehand, Swedavia had provided DELTA with data showing exactly when each aircraft would fly over the measuring point by take-off and landing as well as data showing the different types of aircrafts and their particular characteristics.

  ”The information is synchronised in our software which is calculating the noise and through an interface to the database we can monitor the noise levels on a continuing basis,” he explains.

  The measurements are done according to ISO-20906 which is the standard for unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports.

  Data collected in a report

  Depending on whether the noise is measured during the daytime or at night, this is also taken into account. For instance, one night flight corresponds to ten daytime flights.

  ”Everything is quieter in the evening and especially at night. The citizens are asleep and there is not as much additional traffic noise which means that the aircraft noise is causing more annoyance in these periods,” Erik Thysell explains.

  The total sound energy in a certain period of time is called Sound Exposure Level (SEL) and the aircraft noise is measured in the unit LDEN. During the measuring process, the noise is integrated and the sound energies are summed up in decibel (dB). Finally, the data is collected in a report which is important to Swedavia for them to be able to compare the measurements with their own calculations.

  With this report, the group can show the authorities how much noise the aircrafts in the two airports are making – and prove that they don’t exceed the different limit values for the local environment.

  Satisfied Swedavia

  Pleasingly for Swedavia, DELTA’s acoustic measuring of the aircraft noise was not far from the group’s own calculations, Alborz Tari sums up.

  “In some cases, there was a discrepancy within the different aircraft types, but the main conclusion of the report was that the measurements were very close to our own calculations. Even though this is just a sample of measuring points in two of our airports, we now have a good indication that our calculations are precise in most cases,” he explains.

  Thus, the cooperation with DELTA is considered a success.

  ”New aircraft types will be coming and therefore these noise measurements will continue to be relevant in the future,” Alborz Tari says.

  Overall, he was very happy with DELTA’s approach to the task:

  “The people of DELTA are very professional and they have been very good at sending updates on a continuing basis. It was an exciting and satisfying process which went just as planned,” he concludes.

  Customer: Swedavia Swedish Airports

  More information

  For further information please contact acoustician Erik Thysell, tel: + 45 72 19 42 91, ert@delta.dk.

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!