Vejdirektoratet

  agenda-09-case-vejstoj700x300

  En ny rapport konkluderer: Motorveje generer mere end byveje

  DELTA har hjulpet Vejdirektoratet med at foretage en socio-akustisk undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen er overraskende og så interessante, at vi synes, at vores DELTA Agenda læsere skal høre om det.

  Af Torben Holm Pedersen

  Det er velkendt, at den samme støjbelastning fra forskellige støjkilder (fx veje, jernbaner, fly og vindmøller) skaber forskellige grader af støjgener – men kan en vejtype være mere generende end andre? Det er blevet undersøgt i en ny undersøgelse gennemført af DELTA for Vejdirektoratet. Resultaterne var temmelig overraskende og har også vakt opmærksomhed i andre europæiske lande.

  Jakob Fryd, der er projektleder hos Vejdirektoratet fortæller om undersøgelsen: “Vi vidste fra vores samarbejde i to tidligere projekter, at DELTA’s rådgivning er et værdifuldt bidrag både i undersøgelsens planlægnings- og analysefase. Projektet har virkelig givet os vigtig ny viden, som også vækker interesse i udlandet.”

  Undersøgelsens vigtigste resultater gennemgås herunder.

  Nøje udvalgte veje, områder og respondenter

  Det primære formål var at undersøge befolkningens oplevelse af støjgener fra henholdsvis motorveje og byveje (dvs. gennemfartsveje i bebyggede områder). Derfor blev undersøgelsen gennemført ved motorveje og ved veje i større byer i Danmark. Figur 1 viser de motorvejsstrækninger og byer, der indgik i undersøgelsen.

  agenda-09-case-vejstoj-dk-figur1

  Figur 1 – Oversigtskort med motorvejsstrækninger og byer der indgår i undersøgelsen.

  Knap 7.000 respondenter blev nøje udvalgt til undersøgelsen. Det var særligt vigtigt, at respondenterne boede i områder, hvor den primære kilde til trafikstøj var henholdsvis motorveje og byveje. Derudover var det vigtigt, at respondenterne og deres nærområder var repræsentative for den del af befolkningen, der bor langs motorveje og byveje i Danmark.

  Overraskende resultater

  Besvarelserne fra de ca. 7.000 respondenter blev nøje analyseret og sammenholdt med støjbelastningen på den mest eksponerede facade.

  Påvirkning-effekt-relationen (dvs. forholdet mellem støjbelastningen og respondentens oplevede støjgener) er beregnet for ‘Stærkt generet’, ‘Generet’ og ‘Kun lidt generet’. Figur 2 viser procentandelen for ‘Stærkt generet’.

  agenda-09-case-vejstoj-fig2

  Figur 2 – Graf over påvirkning-effekt-relationen for ‘Stærkt generet’ for motorveje og byveje. Base: Motorveje, 3.446 respondenter. Byveje, 3.315 respondenter. De stiplede linjer angiver 95 %-konfidensinterval for kurverne.

  Som det fremgår af figur 2, viser resultaterne, at personer, der bor langs motorveje, oplever signifikant større støjgener fra trafikken end personer, der bor langs byveje, når de eksponeres for samme støjbelastning. Ved en støjbelastning på Lden = 65 dB (på den mest eksponerede facade) er ca. 2,5 gange så mange respondenter ‘Stærkt generet’, når de bor ved en motorvej sammenlignet med de respondenter, der bor ved en byvej. Den generelle antagelse har hidtil været, at de to kurver ville være stort set identiske. Men undersøgelsens resultater viser, at flere personer end tidligere antaget oplever trafikstøj fra motorveje som generende.

  Resultaterne kan også aflæses på en anden måde. 20 % af respondenterne, der bor langs byveje, er ‘Stærkt generet’ ved en støjbelastning på Lden = 68 dB, hvorimod 20% af respondenterne, der bor langs motorveje er ‘Stærkt generet’ allerede ved en støjbelastning på Lden = 57 dB. Det svarer til, at respondenterne oplever samme grad af støjgener ved de to vejtyper med en forskel i støjbelastningen på over 10 dB!

  De overraskende resultater indikerer, at der er behov for at behandle støj fra motorveje anderledes end støj fra andre vejtyper. Men gælder fænomenet kun i Danmark?

  Trafikstøj fra motorveje i europæisk perspektiv

  Påvirkning-effekt-relationen for Danmark (se figur 2) blev sammenlignet med kurver for trafikstøj angivet i EU-rapporten Position paper on Dose-response relationships between transportation noise and annoyance”. ISBN 92-894-3894-0, European Communities, 2002. På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere, at personer, der bor ved en motorvej i Danmark, er signifikant mere generede af trafikstøjen end angivet i de europæiske undersøgelser, hvorimod gener fra trafikstøj opleves på samme niveau i Danmark som i resten af Europa for så vidt angår personer, der bor ved byveje. Resultaterne antyder, at problemet kan være aktuelt også i andre europæiske lande, og at personer, der bor tæt på motorveje i Europa generelt også er mere generet af trafikstøjen end tidligere antaget.

  Undersøgelsen havde ikke til formål at angive handlinger eller vurdere konsekvenserne af, at de oplevede støjgener fra motorveje er signifikant højere end tidligere antaget. Men resultaterne giver anledning til overvejelser om, hvordan man i fremtiden kan tage højde for, at trafikstøj fra motorveje og fra byveje opleves markant forskelligt.

  Mere info

  Flere oplysninger og undersøgelsens resultater kan læses i rapporten ‘Støjgener fra byveje og motorveje’ (Dansk version), Rapport 551, Vejdirektoratet, 2016.


  ENGLISH VERSION


  agenda-09-case-vejstoj700x300

  New report concludes: Motorways are more annoying than urban roads

  DELTA has assisted the Danish Road Directorate in a socio-acoustic survey. The results from the survey were quite surprising and so interesting that we would like to share them with our DELTA Agenda readers.

  By Torben Holm Pedersen

  It is well-known fact that the same noise levels from different noise sources (e.g. roads, railways, aircrafts, and wind turbines) give rise to different degrees of noise annoyance – but, is one type of road more annoying than another? This was examined in a newly issued noise annoyance survey conducted by DELTA for the Danish Road Directorate. The results were quite surprising and have attracted attention from road authorities in other European countries.

  Jakob Fryd, Project Manager at the Danish Road Directorate, says about the survey: “From our corporation in two earlier projects we knew that consultancy from DELTA would be a valuable contribution to the planning and analysis of this survey. We have really obtained new knowledge from this project, which has also attracted attention abroad.”

  The key results of the survey are described below.

  Thoroughly selected roads, areas, and respondents

  The main purpose of the survey was to study people’s experience of the noise annoyance from motorways and urban roads. Thus, the survey was performed along motorways and urban roads in major cities in Denmark. Figure 1 gives an overview of motorway sections and cities included in the study.

  agenda-09-case-vejstoj-figur1

  Figure 1 – Motorway sections and cities included in the study. 

  Nearly 7,000 respondents were carefully selected for the survey. It was especially important that the respondents lived in areas where the primary source of road traffic noise was motorways and urban roads, respectively. Furthermore, it was important that the respondents, and the environments in which they live, roughly were representative of people who live along motorways and urban roads in Denmark.

  Surprising results

  The answers from the approximately 7,000 respondents were closely analysed together with the noise levels at the most exposed facade.

  Dose-response relationship (i.e. the relationship between the respondents’ noise annoyance and the noise impact) between noise and annoyance, was established for ‘Highly Annoyed’, ‘Annoyed’, and ‘Little Annoyed’, respectively. Figure 2 shows the percentage of ‘Highly Annoyed’.

  agenda-09-case-vejstoj-fig2

  Figure 2 – Dose-response curves for ‘Highly Annoyed’ for motorways and urban roads. Base: Motorways 3,446 respondents. Urban roads 3,315 respondents. The dotted lines indicate the 95 % confidence intervals for the curves.

  As illustrated in figure 2, the results show that people who live along motorways are significantly more annoyed by road traffic noise compared to people who live along urban roads – when they are exposed to the same noise exposure. In fact, at a noise level of Lden = 65 dB (at the most expose façade) approximately 2.5 times as many people are ‘Highly Annoyed’ along the motorways compared to the urban roads. Traditionally, it has been assumed that the two curves would be nearly identical. However, the survey results indicate that more people than previously assumed are annoyed by the noise from motorways.

  The results can also be seen in another way: 20 % of respondents living along urban roads are ‘Highly Annoyed’ at a level of Lden = 68 dB, while 20 % of respondents living along motorways are ‘Highly Annoyed’ at Lden = 57 dB. This corresponds to a level difference of more than 10 dB for the same degree of annoyance for the two road types!

  The surprising results indicate a need to consider noise from motorways separately from noise from other roads. But is this only a Danish phenomenon?

  Motorway noise at a European level

  The Danish dose-response curves (see figure 2) were compared to the curves for road traffic noise given in the EU-position paper Position paper on Dose-response relationships between transportation noise and annoyance”. ISBN 92-894-3894-0, European Communities, 2002.. On the basis of the study, it can be concluded that people who live along motorways in Denmark are significantly more annoyed than shown by the European noise annoyance curves, whereas the annoyance for people who live along urban roads is in line with the general European curves. The results indicate that the problem may prevail in other European countries as well, i.e. people living close the motorways around Europe are also more annoyed by the noise than previously assumed.

  It was not the purpose of the investigation to specify actions or assess the consequences of the fact that the reported noise annoyance is significantly higher than assumed earlier. However, the results give rise to considerations about how it can be taken into account in the future that road traffic noise from motorways and road traffic noise from urban roads are perceived very differently.

  Mere info

  More details and survey results can be found in the full report ‘Noise annoyance from urban roads and motorways‘ (English version) Report 565, Danish Road Directorate, 2016.

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!