Fritid

Vi støjer også i fritiden!

En aktiv fritid giver også risiko for støj. Om der er tale om skydning, motorsport eller høj musik på diskoteket, kan det give anledning til støjgener for andre.

Mange fritidsaktiviteter er støjregulerede på samme måde som virksomheder. Der udarbejdes miljøgodkendelser for aktiviteterne, som også indeholder støjkrav. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger med støjkrav til en lang række særlige fritidsaktiviteter og til forlystelsesparker, værtshuse, restaurationer mv., så naboerne er sikret, at støjgener ikke bliver urimelige.

Omvendt giver miljøgodkendelser også en vis retssikkerhed for dem, som udfører fritidsaktiviteten – så længe kravene dog overholdes.

Mange naboklager skyldes, at der ikke er udført tilstrækkelige støjundersøgelser enten ved planlægningen af fritidsaktiviteterne eller ved planlægningen af nye boligområder beliggende i nærheden af områder med eksisterende fritidsaktiviteter. Derfor er støjundersøgelserne et uvurderligt redskab i planlægningsfasen, og når vilkårene skal kontrolleres.

Motorsport er populært, og der findes mange forskellige typer af denne sport. Mest almindelige er motocross, speedway og carting (go-cart). Hvis det er en udlejningsbane skal aktiviteterne opfattes som en ”almindelig” virksomhed og reguleres efter reglerne for ekstern støj fra virksomheder.

For baner, der benyttes af klubber, har Miljøstyrelsen udarbejdet en særlig vejledning, der kort fortalt giver støjgrænser for, hvor meget banen bruges. Som udgangspunktet er der ikke tale om skærpede eller lempede støjgrænser i forhold til andre aktiviteter, men en tilpasning alt efter, hvor ofte banen benyttes.

For motorsportsbaner er det almindeligt, at der er støjgrænser for træningsaktiviteter, men ikke for konkurrencearrangementer. Der vil dog typisk i miljøgodkendelsen være en begrænsning for, hvor mange arrangementer der kan tillades pr. år.

Ved anlæg af skydebaner er det vigtigt at sikre en hensigtsmæssig afstand til støjfølsomme områder.

Støjulemper fra skydebaner kan forebygges ved allerede i planlægningen at sørge for at holde stor afstand til nye og eksisterende boligområder og til anden støjfølsom arealanvendelse.

I forbindelse med påtænkte skydebaners placering må hensyn til terrænmæssige forhold og muligheder for dæmpning af støjens udbredelse også indgå.

Fastsættelse af den konkrete støjgrænse for den enkelte skydebane vil både afhænge af skydeaktiviteten og tidspunkterne for banens benyttelse.

DELTA kan foretage støjberegninger fx i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af skydebane eller som dokumentation for, at kravene i gældende miljøgodkendelse overholdes.

Beregningerne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger 1/1995 ”Støj fra skydebaner” og 2/1995 ”Beregning og måling af støj fra skydebaner”.

Mange forlystelser har et højt støjniveau – hvilket jo kan være en del af underholdnings­værdien – og noget af støjen bidrager gæsterne til.

For de mennesker, som tilser forlystelserne, og som er udsat for meget støj over en hel arbejdsdag, er støjen mere belastende. I denne situation gælder Arbejdstilsynets regler.

Støjen fra forlystelsesparken til omgivelserne er reguleret af Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 fra 2006, og støjgrænserne er de samme som for industrivirksomheder.

Legepladser og mindre boldbaner, som ligger tæt ved boliger, kan være belastende for naboerne pga. støj og lys fra pladsen – især om aftenen. I klagesager vurderer kommunen, om det er til ”væsentlig støjulempe” for naboerne, og kan give påbud om begrænsning af støjen fx ved at anlægge bløde underlag, støjskærme eller begrænsning af åbningstiderne for arealer, der kan aflåses.

DELTA kan måle og beregne effekten af støjdæmpende tiltag.

Med et godt naboskab kan mange konflikter undgås.

Med en god lydisolation af boligen kan man undgå meget af støjen fra naboen. I nyere huse er der en god lydisolation og et lavt trinlydniveau, fordi nyere byggerier er sikret via kravene i Bygningsreglementet. Udendørs støj fra fx varmepumper eller et køleanlæg er reguleret af miljøloven, så her gælder de almindelige støjgrænser for støj fra virksomheder.

DELTA kan komme med forslag til støjdæmpning af boligen og opstille krav til den nødvendige lydisolering og efterklangstid i rummene. Hvis støjen mellem nabolejligheder fortrinsvist udbreder sig via boligernes varme- og ventilationsanlæg, kan man kontakte udlejer eller sin boligforening.

Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og grundejerforeninger har ordensregler, som kan lægges til grund for at løse en opstået konflikt med nabostøj. Hvis sagen går i hårdknude, kan udlejer eller boligselskabet indbringe sagen for beboerklagenæv­net eller huslejenævnet.

Musikanlæg på cafeer og spillesteder giver anledning til mange støjklager.

Mange restauranter, cafeer og bodegaer ligger midt i boligkvarterer – ofte i ejendomme med boliger som direkte nabo. Det er jo hyggeligt at have en lokal beværtning, men det er naboerne ikke altid enige i. Der kan være problemer med sene lukketider, larmende musikanlæg og støjende folk på gaden.

Ved at måle både støjen i cafeen og lydisolationen mellem cafeen og naboen, kan musikanlægget indstilles og plomberes, så støjgrænserne ved naboen kan overholdes.

Da mange af ejendommene er af ældre dato, er lydforholdene ofte ret ringe, og det kan være nødvendigt at forbedre lydisolationen af vinduer, vægge eller lofter.

DELTA kan udarbejde konkrete forslag til at reducere støjen hos naboen, såsom en effektiv ophængning af musikanlæggets højttalere eller dæmpning af lydforholdene i rummene.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!