Maskinstøj

Brugen af maskiner giver en større bevidsthed om virkningen af støj og vibrationer.

Maskinfabrikanter bliver derfor ofte mødt med øgede krav til støjsvage produkter fra  brugere og også med lovformelige krav til støj og vibrationer med henblik på at undgå fysiske skader.

DELTA tilbyder rådgivning og måling af akustisk støj og vibrationer fra maskineri både fra den konceptuelle fase med prototyper og til det færdige produkt.

Vi udfører støj- og vibrationsmålinger i egne laboratorier eller onsite hos maskinleverandører og -fabrikanter.

Producenter af maskiner og apparater mødes med stigende krav om støjsvage produkter. Disse krav kommer både fra brugerne og miljølovgivning.

Brugere af maskiner er i stigende grad blevet bevidste om støj og vibrationers påvirkning af helbred og velvære.

DELTA råder over avanceret måle- og beregningsudstyr, som kan anvendes til fejlfinding af produktet eller identificering af maskineri og klarlægge årsagen til evt. klager fra f.eks. lavfrekvent støj fra dieselanlæg, pumper til vand eller fjernvarme- eller kompressoranlæg.

Vi har stor erfaring med at udføre støj- og vibrationsmålinger samt analyser, og vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af løsningsforslag indenfor forskellige områder bl.a. maskinindustri, transportsektoren, kraftværker, marine, offshore m.v.

Et støj- og vibrationsdæmpet produkt kan give en markedsmæssig fordel.

DELTA tilbyder rådgivning og måling af akustisk støj og vibrationer fra maskiner helt fra den konceptuelle fase med prototypeudvikling og til det færdige produkt. I produktudviklingen hjælper vi kunden med at benytte de rette materialer og tester de støjmæssige egenskaber, før de anvendes i produktet.

Vi arbejder også med optimering af lydkvalitet og lyddesign, hvor vi skaber og komponerer den ”rigtige” lyd til det aktuelle produkt.

Vi anvender vores store erfaring inden for akustik og vibrationer, herunder lydisolering, lydudstråling, strukturdynamik, beregningsmetoder, prøvning og verifikation, når vi hjælper kunden med at opnå et støjsvagt produkt.

DELTA er udpeget som ”Notified Body” af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger til brug for CE-mærkning efter “Maskinstøjsbekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2000/14/EF, “Maskinstøjsdirektivet”.

Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis reglerne om maksimalt støjniveau eller støjmærkning er overholdt. Der er støjgrænser for en lang række maskiner f.eks. plæneklippere, gaffeltrucks, grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner.

Der er fastsat EU-harmoniserede støjgrænser for et antal forskellige maskiner til brug i det fri og bestemmelser om støjmærkning af et betydeligt større antal maskiner.

DELTA udfører en lang række andre typer af støjdeklarationer og målinger af støj på operatørpladser, hvilket er en del af DELTA’s omfattende DANAK-akkreditering.

DELTA tilbyder rådgivning ved måling og beregning samt dæmpning af støj fra maskiner.

For at sikre en optimal løsning vil et projekt som regel starte med en kortlægning af støjen fra produktet. Dette udføres med avanceret måleudstyr, hvor lydudstrålingen dokumenteres fra forskellige delkilder på produktet.

På baggrund heraf fastlægges en prioriteringsrækkefølge af de mest dominerende delstøjkilder. Herudfra kan der udfærdiges de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, som sikrer en optimal løsning.

Eksempler på støjdæmpende foranstaltninger kan være design af afskærmninger, beregninger af lyddæmpere til ventilations- og udstødningssystemer, udskiftning af komponenter til en mere støjsvag type, elastisk opstilling af maskiner og rørsystemer.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!