Trafikstøj

Miljøstyrelsen skønner, at der er 723.000 boliger i Danmark, som er belastet alene af vejstøj.

Vores samfund har brug for hurtig, effektiv og sikker transport af mennesker og gods. Når trafikken vokser, stiger støjniveauet markant.

Hovedparten af de støjbelastede boliger ligger i byerne og årsagen er vejstøjen. Når trafikken vokser på vejene øges støjpåvirkningen af mennesker, der bor i nærheden.

Det giver i nogle tilfælde påviseligt dårligt helbred og forringet livskvalitet og medfører store samfundsmæssige omkostninger.

De grænseværdier for trafikstøj, som benyttes, når der planlægges ny infrastruktur svarer til at ca. 10 % af befolkningen føler sig stærkt gereret. For mange af de eksisterende veje og jernbaner er der ingen grænseværdier, og støjbelastningen er ofte betydeligt højere end grænseværdierne.

DELTA er akkrediteret af DANAK til målinger og beregninger af trafikstøj.

DELTA er med, når der planlægges nye eller ombyggede veje.

Vi beregner vejstøj med Nord2000-modellen efter Miljøstyrelsens anvisninger. Vi opbygger en 3D-støjmodel af vejen og omgivelserne og viser støjniveauet på et støjkort.

Hvis der er behov for det, måler vi støjen fra biler og andre støjkilder til støtte for beregningerne.

Vi rådgiver om støjdæmpning – for eksempel placeringen af støjskærme eller valg af lydisolerende vinduer og facader. Vi bestemmer virkningen af andre støjreducerende tiltag såsom:

  • Asfaltbelægninger og støjreducerende slidlag
  • Støjvolde
  • Trafik- og hastighedsregulering mv

 

Endelig dokumenterer vi støjen ved at beregne konsekvenserne, inden der graves og bygges!

Til brug for formidling eller som beslutningsgrundlag kan vi auralisere støjen – dvs. vi kan lave lydfiler, der nøje gengiver, hvordan det vil komme til at lyde i fremtiden.

 

Jernbaner, metro og letbaner er miljøenlig transport. Men de støjer, og der er risiko for vibrationer og rystelser, hvis der er bygninger i nærheden. Genen er ofte størst i boliger, men også andre bygninger med følsomt udstyr og kontorer kan være udsatte.

Til beregninger af ”jernbanestøj” har DELTA har opbygget et meget slagkraftigt netværk af computere, der arbejder sammen om at udføre store og tidskrævende støjkortlægninger.

DELTA har i mange år været dybt involveret i at dokumentere og reducere støj fra jernbaner. Vi har udarbejdet mange af de udredninger, som ligger til grund for Miljøstyrelsens beregningsmetode Nord2000, og vi har målt kildestyrker for de fleste af de tog, der er på banen i dag.

Vore beregninger og målinger er særlig relevant for:

Anlægsprojekter, hvor vi bruger vores viden til at sikre, at støjen bliver reduceret mest og bedst muligt

Dokumentation af støjen på byggegrunde, der udlægges til beboelse og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende baner

Vi rådgiver om og dokumenterer støjdæmpning – for eksempel om placering af støjskærme og støjvolde – og om effekten af andre støjreducerende tiltag som skinneslibning. Vi beregner konsekvenserne inden der bygges – for eksempel i forbindelse med VVM-undersøgelser.

God planlægning med støjberegninger kan reducere støjgenerne for lokalbefolkningen.

Flytrafikken er i vækst – og samtidig er støjen fra de enkelte fly blevet reduceret. Samlet set betyder det, at støjen fra lufthavne i en lang periode har været faldende. Men det er ikke sikkert, at denne tendens vil fortsætte. Lufthavne og flyproducenter har en fælles interesse i at begrænse støjen fra flytrafikken for at overholde krav fra lokale miljømyndigheder og for at skabe en positiv stemning i lokalområdet.

Man skal have et særligt kendskab til og interesse for trafikafviklingen i en lufthavn eller på en flyveplads for at kunne gennemføre pålidelige flystøjberegninger. Man skal kende de forskellige flytyper og deres karakteristika samt deres måde at operere på for at kunne bestemme støjbelastningen med stor nøjagtighed.

DELTA Akustik rådgiver om, måler og beregner fly- og lufthavnsstøj samt støj fra helikopterlandingspladser.

Vi udfører:

  • Rådgivning om miljøtilpasning og støjreduktion
  • Rådgivning om regulering af lufthavnsstøj
  • Måling af flystøj

 

DELTA har udviklet beregningsprogrammet DANSIM (Danish Airport Simulation Model), som beregner støjbelastningen fra lufthavne på baggrund af den faktiske eller forventede trafik, flyvelinjesystemet og topografien omkring lufthavnen.

De attraktive arealer på havnen udnyttes bedst ved hjælp af støjberegninger.

Mange danske havne har de seneste år fået beboelse eller kontorbyggeri i umiddelbar nærhed. De nye naboer forventer fred og ro i de ofte eksklusive boliger. Det kan være svært at forene med lastbilkørsel, containerhåndtering og andre aktiviteter, der foregår i en moderne havn. Dermed er havnen i fare for naboklager og dårligt omdømme blandt lokalbefolkning og brugere.

DELTA beregner støjen fra havnen i eksisterende og fremtidige byggerier, både med den nuværende havn og i en eventuel fremtidig udbygget situation. Vi opbygger en tredimensionel model af havnen og omgivelserne. Så kan vi justere modellen afhængigt af de planlagte ændringer, og vi kan beregne og se støjkonsekvenserne. Støjberegningsmodellen er et godt planlægningsværktøj, når der projekteres nyt eller skal ændres på eksisterende havneområder.

Lavfrekvent støj fra hurtigfærger udbredes nærmest uhindret over lange afstande til gene for de omkringboende. Tænk derfor støjen ind fra starten, når der skal ændres på hurtigfærgernes ruter eller indretning.

Hurtigfærgerne har særlige støjregler beskrevet i en ”Bekendtgørelse om hurtigfærger” blandt andet fordi de ofte udsender et relativt højt lavfrekvent støjniveau. Støjkravene i bekendtgørelsen tilgodeser den særlige gene, som hurtigfærgerne giver anledning til, men der er et behov for særlig god planlægning, når det drejer sig om hurtigfærger. Ydermere foregår meget af lydudbredelsen over vand, som stort set ikke dæmper lyden i modsætning til for eksempel landbrugsjord. Derfor bør der ofres særlig opmærksomhed når der ændres ved de eksisterende mønstre – fx omlægninger af hurtigfærgernes ruter eller ændring af havnefaciliteterne, så det ikke giver øget gene for de omkringliggende boliger

DELTA har siden indførelsen af de første hurtigfærger beregnet og målt støjen fra havne og fra hurtigfærgerne og medvirket til at dokumentere støjen.

Der er et stort behov for at forklare borgere, politikere, ekspropriationskommissioner, teknikere mv. hvordan støj optræder og opleves. Støj beskrives almindeligvis ved hjælp af støjkort og tabeller i en VVM-redegørelse eller en støjrapport. For både lægfolk og nogle teknikere kan det være vanskeligt at forholde sig til dB-skalaen på et kort eller i en tabel. Det er jo lyd eller støj det handler om.

Auraliseringer anvendes til at give en hørbar oplevelse af en planlagt vej eller af effekten af en støjskærm eller en ny støjreducerende asfaltbelægning. Dermed kan auraliseringen fungere som supplement til støjkort, men på en mere direkte måde medvirke til at formidle støjproblematikken i forhold til beslutningstagere og vejens naboer mv.

Auraliseringer kan også bruges til ”rene” pædagogiske formål. Hvordan lyder en vej for eksempel i modvind, i medvind eller med en øget trafikmængde? Det kan en auralisering give svar på.

DELTA’s auraliseringer bygger på lydoptagelser – fx. af bilpassager med kendt hastighed og optaget i en meget fin lydkvalitet uden baggrundsstøj osv. Afhængig af den konkrete situation bliver lyden korrigeret til en given afstand fra vejen og desuden ”klippet sammen” til en kortvarig lydfil på 1-2 minutter. Denne lydfil indeholder et nøje afstemt antal bilpassager svarende til trafiktal for den relevante periode der belyses.

Resultatet er en lydfil, som kan afspilles via hovedtelefoner. For at få en så korrekt gengivelse som muligt skal afspille-kæden kalibreres, dvs. lyden skal have den rette lydstyrke.

Lydfilerne vil også kunne anvendes under mere kontrollerede forhold. Ved for eksempel borgermøder til VVM-undersøgelser, linjebesigtigelser, som præsentation for beslutningstagere, og i undervisning, som et supplement til støjkort og resultattabeller.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!