Vibrationer

Der er vibrationer overalt, hvor der er maskiner i drift. Krav til vibrationers styrke afhænger af, i hvilket miljø de optræder.

Vibrationer er rystelser, og hvis de opstår i arbejdsmiljøet, har Arbejdstilsynet regler for, hvor kraftigt de må påvirke mennesker. Derfor er det vigtigt at kunne måle og analysere påvirkningen i relation til et godt arbejdsmiljø.

Maskiner, der giver for kraftige vibrationer, kan være i ubalance. Er der tale om maskiner, der er vitale for en fremstillingsproces, kan det være en god idé løbende

at overvåge og analysere vibrationsniveauet, så maskinen kan køre optimalt og uden væsentlige driftsstop.

Vibrationer udendørs fra fx anlægsarbejder kan udbrede sig i miljøet til de nærmeste bygninger og give anledning til rystelser i gulve og vægge. Ud over at rystelserne kan være mærkbare, kan de også give anledning til, at vægge og andre flader i bygningen udsender lavfrekvent støj inde i bygningen. Derfor har Miljøstyrelsen opsat grænser for, hvor kraftige vibrationer og lavfrekvent støj, der må være fra virksomheder, jernbaner mv.

Bygninger kan påvirkes af vibrationer fra nærliggende maskiner – fx ved entreprenørarbejder eller tæt ved en jernbane. Hvis vibrationerne er kraftige nok, kan det inde i bygningen afstedkomme gener for de mennesker, der opholder sig eller bor der.

Miljøstyrelsen har derfor opstillet grænser for ”mærkbare vibrationer” i bygninger, som afhænger af bygningens anvendelse. Der er også grænseværdier for den lavfrekvente støj, som måske er forårsaget af de kraftige vibrationspåvirkninger.

Generne er typisk mærkbare rystelser i fødderne, når gulvet vibrerer, men det kan også være afledte virkninger som klirrende glas i et skab, generende lavfrekvent lydudstråling som følge af, at de indvendige flader udsender en ”rumlende” lyd. Det er karakteristisk, at menneskers følsomhed for vibrationer og lavfrekvent støj er meget individuel, så noget der virker generende på en person ikke nødvendigvis er generende for andre.

Entreprenøren/bygherrer, beboere eller forsikringsselskaber kan foranledige en nærmere undersøgelse af vibrationspåvirkningen med det formål at:

  • Dokumentere om en grænse er overholdt eller overskredet
  • Monitorere, dvs. kortere eller længere tids overvågning
  • Forundersøgelse, fx i forbindelse med VVM-analyser
  • Problemløsning eller forebyggelse af bygningsskader

DELTA har gennem en årrække opbygget stor erfaring, og vi har udviklet et værktøj til at beregne vibrationers udbredelse. Herudover er vi akkrediteret til at måle vibrationer i det eksterne miljø. Ved vurdering af risiko for bygningsskader på grund af vibrationer benyttes f.eks. DIN 4150-3.

Maskiner, ofte i ubalance, giver anledning til vibrationer og dermed dårlige driftsforhold i en produktion. Måske forplanter vibrationerne sig videre til andre dele af processen eller giver anledning til generende støj.

DELTA Akustik tilbyder rådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering af maskiner og udstyr – og vi leverer  løsningsforslag, så produktionen ikke forstyrres unødigt.

I produktudvikling kan vi fra konceptfasen til det færdige produkt medvirke til opstilling af relevante tests, som sikrer, at produktet lever op til de gældende krav.

Yderligere kan vi hjælpe en køber ved at opstille og efterprøve krav, som kan indgå i købsaftaler.

Vi er akkrediteret af DANAK til vibrationsmålinger.

Regler på arbejdspladser, som regulerer den styrke af vibrationer, som kroppen må udsættes for. Det kan fx være ved vedvarende arbejde med pladevibratorer etc. Der findes hjælpemidler, som reducerer vibrationen, og DELTA rådgiver om og tester forskelligt udstyr – f.eks. vibrationsdæmpende arbejdshandsker.

DELTA har mere end 70 års erfaring inden for akustik, støj og vibrationer. Vi har det rette specialudstyr til måling og vurdering af vibrationer. Vores arbejde tager som oftest udgangspunkt i internationale og nationale standarder samt anbefalinger fra blandt arbejdstilsynet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!