News

Ny WHO guideline om støj i Europa

Støj har negative konsekvenser for menneskers sundhed og trivsel og giver anledning til voksende bekymring både i offentligheden og hos de politiske beslutningstagere i Europa. Støj udgør sammen med luftforurening de største miljømæssige sundhedsrisici.

WHO Regional Office for Europe har udviklet nye anbefalinger baseret på en voksende forståelse af sundhedsrisici ved udsættelse for støj. Hovedformålet er at give anbefalinger til beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for miljøstøj fra forskellige kilder: trafikstøj,  vindmøllestøj og fritidsstøj. Anbefalingerne giver robuste råd om folkesundhed, og understøttes af beviser, hvilket er afgørende for at drive politiske tiltag, der beskytter lokalsamfundene mod de negative virkninger af støj. Anbefalingerne udgives af WHO’s regionale kontor for Europa.
Det skal bemærkes, at WHO giver anbefalinger til det gennemsnitlige støjniveau Lden og støjniveauet om natten – Lnight. Sidstnævnte anvendes ikke i Danmark i reguleringen af støj.

Hent WHO’s rapport her.

Kommentar: Det er bemærkelsesværdigt, at den anbefalede grænse for vejstøj er på 53 dB (Lden ), hvilket er markant lavere end den grænse på 58 dB, som danske myndigheder anvender i dag. Det skyldes, at den nyeste forskning viser, at vejstøj over 53 dB Lden giver øget risiko for en række sygdomme som fx hjerte-karsygdomme, slagtilfælde, diabetes og stress.
Det er også opsigtsvækkende, at den anbefalede grænseværdi for jernbaner “kun” er 1 dB højere end den anbefalede grænseværdi for vejstøj. Der har gennem årtier hersket en forståelse for at støj fra jernbaner er mindre generende end støj fra veje og derfor har der typisk været en 5-6 dB højere grænseværdi for jernbaner. Denne såkaldte “rail-bonus” ser således ud til at være tæt ved elimineret med WHO’s anbefalinger. I Danmark er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 64 dB for jernbaner og 58 dB for veje.

 

Kort om WHO’s anbefalinger:

Vejstøj:  Lden < 53 dB og Lnight < 45 dB

(I følge Miljøstyrelsen var der i 2012 723.000 boliger, der havde vejstøj over den nuværende vejledende grænse i Danmark på 58 dB Lden)

For den gennemsnitlige støjeksponering,  Lden, anbefaler WHO stærkt at reducere støjniveauer fra vejtrafik til under 53 decibel (dB), fordi vejtrafikstøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter.

For vejtrafikstøj om natten anbefaler WHO at denne reduceres til niveauer under 45 dB Lnight, da vejstøj over dette niveau er forbundet med negative effekter på søvn.

For at mindske sundhedsvirkningerne anbefaler WHO stærkt politikkerne at iværksætte egnede foranstaltninger til at reducere støjeksponering fra vejtrafik i befolkningen udsat for niveauer over de vejledende værdier.

WHO anbefaler at gennemføre infrastrukturændringer for at reducere støjen både ved kilden og på vejen mellem kilden og de berørte borgere.

Jernbanestøj  Lden < 54 dB og Lnight < 44 dB

(I følge Miljøstyrelsen var der i 2012 7.000 boliger, der havde jernbanestøjstøj over den nuværende vejledende grænse i Danmark på 64 dB Lden)

For den gennemsnitlige støjeksponering, Lden, anbefaler WHO stærkt at reducere støjniveauer fra jernbanetrafik til under 54 decibel (dB), fordi jernbanestøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter.

For jernbanestøj om natten anbefaler WHO at denne reduceres til niveauer under 44 dB Lnight, da jernbanetøj over dette niveau er forbundet med negative effekter på søvn.

For at mindske sundhedsvirkningerne anbefaler WHO stærkt politikkerne at iværksætte egnede foranstaltninger til at reducere støjeksponering fra jernbanetrafik i befolkningen udsat for niveauer over de vejledende værdier.

Der er utilstrækkelige beviser til at anbefale en type indgreb frem for andre.

Flystøj:  Lden < 45 dB og Lnight < 40 dB

(I følge Miljøstyrelsen var der i 2012 1.800 boliger, der havde flystøj over den nuværende vejledende grænse i Danmark på 55 dB Lden)

For den gennemsnitlige støjeksponering, Lden, anbefaler WHO stærkt at reducere støjniveauer fra flytrafik til under 45 decibel (dB), fordi flystøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter.

For flystøj om natten anbefaler WHO at denne reduceres til niveauer under 40 dB Lnight, da flystøj over dette niveau er forbundet med negative effekter på søvn.

For at mindske sundhedsvirkningerne anbefaler WHO stærkt politikkerne at iværksætte egnede foranstaltninger til at reducere støjeksponering fra vejtrafik i befolkningen udsat for niveauer over de vejledende værdier.

WHO anbefaler at gennemføre infrastrukturændringer for at reducere støjen.

Vindmøllestøj:   Lden < 45 dB (betinget)

(Støjgrænserne for vindmøller i Danmarker for vindhastigheder på hhv 6 og 8 m/s: 42 og 44 dB(A) i det åbne land og 37 og 39 dB i områder med støjfølsom anvendelse (fx boligområder). Der er desuden en grænse for lavfrekvent støj indendørs på 20 dB(A). Der er i princippet ingen boliger, der er udsat for støj over de gældende grænseværdier)

For den gennemsnitlige støjeksponering,  Lden, anbefaler WHO betinget** at reducere støjniveauer fra vindmøller til under 45 decibel (dB), fordi vindmøllestøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter.

Der er ingen anbefalinger for vindmøllestøj om natten,  Lnight, da kvaliteten af beviserne af skadelige effekter, er for lav til at kunne konkluderes i en anbefaling

For at mindske sundhedsvirkningerne anbefaler WHO betinget politikkerne at iværksætte egnede foranstaltninger til at reducere støjeksponering fra vindmøller i befolkningen udsat for niveauer over den vejledende værdi.

Der er ingen beviser for at foretrække en type indgreb frem for andre.

*De danske støjgræner kan ikke umiddelbart omregnes til Lden-værdier, da omregningsfaktoren afhænger vindfordelingen (hastighed og retning) over døgnet og året på en given lokalitet. Som en grov tommelfingerregel skal der lægges 4-5 dB til de danske støjgrænser ved 8 m/s for at komme til Lden

**En betinget anbefaling kræver en politisk beslutningsproces med væsentlig debat og involvering af forskellige interessenter. Der er mindre sikkerhed for anbefalingens effektivitet på grund af lavere kvalitet af beviserne for en nettogevinst. Forskelligt værdigrundlag (fx holdninger) og præferencer hos enkeltpersoner og berørte borgere eller den høje ressourceimplikation af anbefalingen, betyder at der kan være omstændigheder eller indstillinger, hvor den ikke er hensigtsmæssig

 

Fritidsstøj*:   LAeq, 24 timer < 70 dB

(De mange forskellige typer af fritidsstøj, som anbefalingerne omfatter, reguleres af forskellige myndigheder i Danmark med forskellige grænseværdier udtrykt med forskellige indikatorer)

For den gennemsnitlige støjeksponering anbefaler WHO betinget at det årlige gennemsnit fra alle fritidstøjkilder i kombination reduceres til 70 dB (LAeq, 24 timer), da fritidsstøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter (fx høretab og tinnitus). Ved udledning af støjgrænser for andre tidsgennemsnit kan “ligeenergiprincippet” anvendes.

Til eksponering af enkelthændelser og impulsstøj anbefaler WHO betinget at følge eksisterende retningslinjer og lovbestemmelser for at begrænse risikoen for forøgelse af nedsat hørelse fra fritidsstøj hos både børn og voksne.

Efter et forsigtighedsprincip – og for at reducere mulige sundhedsmæssige virkninger – anbefaler WHO kraftigt, at de politiske beslutningstagere træffer foranstaltninger til at forhindre eksponering over de vejledende grænser. Dette er særligt relevant, da et stort antal mennesker kan blive udsat for nedsat hørelse ved brug af personlige lytteapparater.

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for at anbefale én type indgreb frem for en anden.

*Fritidsstøj er i denne sammenhæng alle støjkilder, som folk udsættes for på grund af fritidsaktiviteter, såsom at deltage i natklubber, pubber, fitnessklasser, live sportsbegivenheder, koncerter eller levende musiksteder og at lytte til høj musik gennem personligt lytteudstyr

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!