News

Pressemeddelelse: Nyt projekt sætter fokus på smart regulering af støj fra vindmøller

DecoWind-projektet vil sætte spot på vindmøllestøj. Innovationsfonden investerer 13 mio. kr. i projektet.

Skal Danmark i 2050 være uafhængig af fossil energi, skal mængden af grøn energi øges betragteligt. Her vil vindenergi være den største bidragsyder, men vi bliver i stadig større grad nødt til at udvide vores kapacitet fra vindmøller, hvis målene skal nås. Landvindmøller er væsentligt billigere og lettere at vedligeholde end havmøller, og derfor får vi mere grøn energi for pengene fra landmøller.

Ofte er det støjkravene til vindmøller, der bliver begrænsende for hvor meget energi, der kan produceres. Derfor er DTU Vindenergi gået sammen med Siemens-Gamesa Renewable Energy, EMD International og DELTA (en del af FORCE Technology) om projektet DecoWind, hvori Innovationsfonden investerer 13,4 mio. kr.

Med projektet ønsker konsortiet at kigge nærmere på støj fra vindmøller og udvikle modelværktøj, som kan bruges globalt og bidrage til mere præcis beregning af støjen, således at der kan produceres mere energi inden for støjkravet.  Hvordan kan vi øge den årlige energiproduktion uden at øge støjen fra møllerne? Det er hovedspørgsmålet, som DecoWind skal komme med et svar på.

”Med projektet ønsker vi at udvikle high-fidelity støjkædemodeller, der præcist kan forudsige støj fra vindmøller og vindmølleparker. Derudover er vores mål, at vi kan optimere den årlige energiproduktion uden, at det går over de eksisterende støjgrænser,” forklarer Wen Zhong Shen, professor ved DTU Vindenergi og projektleder på DecoWind.

Smart støjregulering

DecoWind er et treårigt projekt, som Siemens-Gamesa Renewable Energy glæder sig til at komme i gang med. Som vindmølleproducent kender de alt til problemerne med den støj, der kommer fra vindmøller. Stefan Oerlemans, Section Head inden for støj hos Siemens Gamesa Renewable Energy, forklarer:

”Vi er med i projektet, da vi gerne vil forbedre og validere værktøjerne til modellering af støj fra vindmølleparker. I kombination med smartere reguleringer vil det gøre det muligt for os at øge vindkraftproduktionens energiudbytte inden for støjbegrænsningen hos naboerne. På denne måde kan vi sænke omkostningerne ved ren vindkraft samtidig med, at vi tager hensyn til samfundsmæssige begrænsninger.”

De nye modeller vil dog ikke blive begrænset til brug i et internt dansk værktøj. Gennem den meget udbredte windPRO-softwarepakke vil EMD International A/S gøre modellerne tilgængelige for brugere verden over. Thomas Sørensen, akustik-ansvarlig hos EMD, siger:

”Vindmøllestøj er et stort emne verden over, og med de nye modeller kan vi tilbyde operatører, planlæggere og myndigheder en løsning, der både optimerer produktion og forbedrer beskyttelsen af naboer. Bare det at kunne tilbyde en større sikkerhed i forhold til de nuværende værktøjer er meget attraktivt, og med tilføjelse af det dynamiske element vil vi kunne tilbyde noget, ingen andre kan.”

DecoWind vil også komme med bud på smartere støjreguleringer for vindmøller, der tegner et klarere billede af den støj, der kan høres ved naboer. I dag er støjgrænsen for vindmøller ved en vindhastighed på 6 m/s på 37 dB i beboelsesområder samt 42 dB i mere åbne områder.

Fakta om projektet

Total budget: 18,2 mio. kr.
Innovationsfondens investering: 13,4 mio. kr.
Tidsperiode: December 2018 – december 2021

Kontaktoplysninger

For mere information om DecoWind projektet kontakt venligst Lars Sommer Søndergaard, Senior Specialist, Acoustics & Vibration, DELTA (en del af FORCE Technology) tel. +45 43 25 14 21 / e-mail: lss@force.dk.


ENGLISH VERSION


Press release: New project aims to develop tools for smart regulation of wind turbine noise

The DecoWind project will investigate noise from wind turbine. The Innovation Foundation invests 13 million DKK in the project.

If Denmark is going to be independent of fossil fuels in 2050, the amount of green energy has to be substantially enhanced. Wind energy will be the greatest contributor and the amount of energy from wind turbines will have to increase even further in order to reach this target. Onshore wind turbines are still significantly cheaper and easier to maintain than offshore turbines. Consequently, energy from onshore wind turbines is still more cost-effective.

Often noise requirements for wind turbines causes a limit to the amount of energy, which can be produced. To investigate this issue, DTU Wind Energy, Siemens Gamesa Renewable Energy, EMD International and DELTA (a part of FORCE Technology) will collaborate on the project DecoWind, which is supported by Innovation Fund Denmark with 13.4 million DKK.

With the project, the consortium wishes to investigate wind turbine noise and develop modulation tools for global use in order to make more precise noise calculations, making it possible to produce more energy without generating more noise. How can we increase the annual energy production without increasing the amount of noise from the wind turbines? That is the main question to be adressed by the DecoWind consortium.

“Wind turbine noise is a hot topic world-wide and with the new models we can offer operators, planners and authorities a solution that both optimizes the production and improves the protection of people living close to turbines,” says Thomas Sørensen, acoustics-responsible, EMD International.

”With the project we wish to develop high-fidelity noise chain models that can predict noise from wind turbines and wind farms in a precise manner. Furthermore, it is our goal to optimize the annual energy production without exceeding the current noise limitations”, explains Wen Zong Shen, professor at DTU Wind Energy and DecoWind project leader.

Smart noise regulation

DecoWind is a three-year long project which Siemens-Gamesa Renewable Energy is looking forward to start working on. As a wind turbine manufacturer, they are very familiar with this issue of wind turbine noise. Stefan Oerlemans, Senior Key Expert Aeroacoustics at Siemens-Gamesa Renewable Energy, explains:

“We are participating in this project because we want to improve and validate the tools for modulation of noise from wind farms. Combined with smarter regulations, this will allow us to increase the energy output without exceeding the noise limitations. Doing this we can lower the costs of wind energy while taking societal restrictions into consideration”.

The new models will not only be used in Denmark. Through the widespread windPRO-software, EMD International A/S will make the models available for users world-wide. Thomas Sørensen, acoustics-responsible at EMD, explains:

“Wind turbine noise is a hot topic world-wide and with the new models we can offer operators, planners and authorities a solution that both optimizes the production and improves the protection of people living close to turbines. Just being able to offer a larger level of certainty compared to current tools is very attractive. Adding the dynamic element, we will be able to offer something that no one else can.”

Furthermore, DecoWind will develop a suggestion for smarter noise regulation of wind turbines in order to give a more precise indication of the noise audible to neighbours. Today, the noise limit for wind turbines is 37 dB in residential areas and 42 dB in less inhabited areas, at a wind speed of 6 meters per second.

Facts about the DecoWind project

Total budget: 18.2 mio. DKK.
Innovation Foundation’s investment: 13.4 mio. DKK.
Time frame: December 2018 – December 2021

Contact information

For further information about the DecoWind project please contact Lars Sommer Søndergaard, Senior Specialist, Acoustics & Vibration, DELTA (a part of FORCE Technology) tel. +45 43 25 14 21 / email: lss@force.dk.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!